TÊN ĐỀ TÀI: Giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả vốn FDI đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.
NỘI DUNG
I. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam .

1. Khái niệm và các đặc trưng
2. Đánh giá bản chất và vai trò của FDI đối với các nước đang phát triển

II. Tình hình thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thời gian qua

1. Tình hình chung .
2. Đánh giá tác động của FDI tới tăng trưởng và phát triển kinh tế
3. Sự thụt giảm của dòng FDI vào Việt Nam .

III. Một số giải pháp nhằm thu hút FDI đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế .
1. Mục tiêu và định hướng phát triển của nền kinh tế giai đoạn từ nay đến năm 2005
2. Giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả vốn FDI đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả vốn FDI đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả vốn FDI đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế sẽ giúp ích cho bạn.