TÊN ĐỀ TÀI: Một số đánh giá về công tác quản lý rác thải rắn sinh hoạt ở huyện Sóc Sơn

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU

Chương I Cở sở lý luận
​I. Khái niệm chung về chất thải rắn sinh hoạt 1​
​1.1. Chất thải rắn 1​
​1.2. Các nguồn chất thải rắn 1​
​1.3. Phân loại chất thải rắn 4​
​1.3.1. Chất thải rắn đô thị 4​
​1.3.2. Chất thải rắn công nghiệp 4​
​1.3.3. Chất thải nguy hiểm độc hại 5​
​1.4. Tính chất chất thải rắn 5​
​1.4.1. Tính chất vật lý 5​
​1.4.2. Tính chất hoá học 6​

Chương II Hiện trạng quản lý rác thải rắn sinh hoạt ở huyện Sóc Sơn
​I. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Sóc Sơn 7​
​1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 7​
​1.2. Tình hình kinh tế, xã, hội, dân số 7​
​1.3. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 8​
​II. Hiện trạng rác thải sinh hoạt ở huyện Sóc Sơn. 10​
​2.1. Tổng quan rác thải rắn sinh hoạt. 10​
​2.2. Thành phần rác thải rắn sinh hoạt. 10​
​2.3. Nguồn rác thải rắn sinh hoạt. 11​
​III. Hiện trạng quản lý rác thải rắn sinh hoạt ở huyện Sóc Sơn. 12​
​3.1. Quản lý bằng công cụ pháp luật. 12​
​3.2. Quản lý bằng công cụ hành chính. 14​
​3.3. Quản lý bằng công cụ kinh tế. 16​
​3.4. Công tác giáo dục và truyền thông môi trường. 17​
​3.5. Quản lý bằng công cụ kỹ thuật. 18​
​ ​

Chương III Một số đánh giá về công tác quản lý rác thải rắn sinh hoạt ở huyện Sóc Sơn
​I. Những lợi ích thu được. 22​

1.1 Lợi ích môi trường. 22
​1.2 Lợi ích kinh tế. 23​
​1.3 Lợi ích xã hội. 24​
​II. Đánh giá hiệu quả của công tác quản lý rác thải rắn sinh hoạt. 25​
​2.1. Lợi ích công tác thu gom vận chuyển và vệ sinh môi trường. 30​
​2.1.1. Lợi ích kinh tế. 30​
​2.1.2. Lợi ích môi trường. 33​

2.1.2.1 Xác định tiền phí vệ sinh môi trường. 33

2.1.2.2 Xác định các chi phí . 33

2.1.2.3 Lợi ích môi trường. 42

2.1.2.4 Đánh giá hiệu quả công tác thu gom vận chuyển, xử lý 42

rác thải sinh hoạt.

2.1.3 Lợi ích xã hội. 43
​III. Nghiên cứu kiến nghị một số giải pháp trong công tác quản lý 44​

rác thải rắn sinh hoạt ở huyện Sóc Sơn.​3.1. Khía cạnh pháp lý . 44​
​3.2. Khía cạnh kinh tế. 45​
​3.3. Khía cạnh hệ thống quản lý. 45​
​3.4. Khía cạnh kỹ thuật. 46​
​3.5. Về công tác giáo dục truyền thông môi trường. 46​

3.6. Xã hội hoá công tác thu gom rác thải rắn sinh hoạt. 47
​IV. Kết luận. 47​
​ ​
Tài liệu tham khảo.Xem Thêm: Một số đánh giá về công tác quản lý rác thải rắn sinh hoạt ở huyện Sóc Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số đánh giá về công tác quản lý rác thải rắn sinh hoạt ở huyện Sóc Sơn sẽ giúp ích cho bạn.