TÊN ĐỀ TÀI: Một số Giải pháp nhằm thu hút FDI của Nhật Bản vào VN

Mục Lục
Mở đầu:
Chương I: Một số lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp

I. Khái niệm, Đặc điểm của FDI
1. Khái niệm chung về FDI
2. Đặc điểm của FDI
II. Các hình thức FDI
1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh
2. Doanh nghiệp liên doanh
3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
III. Vai trò và nhân tố tác động đến FDI
1.Vai trò của FDI
2.1. Đối với quốc gia đi đầu tư
2.Những nhân tố tác động đến FDI
2.2. Đối với quốc gia nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chương II: Thực trạng thu hút FDI của Nhật Bản vào Việt Nam

I. Vài nét về quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật bản
II. Những yếu tố chi phối đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam
1. Phía Việt Nam
2. Phía Nhật Bản
III.Thực trạng đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam
1. Tốc độ đầu tư
2. Cơ cấu, quy mô đầu tư
3. Những mặt tích cực và hạn chế

Chương III: Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam

I. Một số vấn đề dặt ra để thu hút FDI của Nhật Bản tai Việt Nam
1. Môi trường đầu tư
2. Tính chất toàn cầu hoà đầu tư trực tiếp của Nhật Bản rất cao nên yêu cầu của các nhà đầu tư Nhật Bản cũng càng cao
II. Các giải pháp của Việt Nam đối với thu hút FDI của nhật Bản
1. Nhận thức đúng vai trò và địng hướng rõ ràng vấn đề thu hút FDI từ Nhật Bản
2. Tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn hơn hiện nay
3. Cần tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư mạnh mẽ hơn, có trọng điểm về thị trường đầu tư về đối tác đầu tư , để các cuộc vận động đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực
4. Hình thành một hệ thống tổ chức hợp lý đối với hoạt động đầu tư nước ngoài
5. Xử lý đối với 4 loại dự án đã có

Kết luận


Xem Thêm: Một số Giải pháp nhằm thu hút FDI của Nhật Bản vào Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nhằm thu hút FDI của Nhật Bản vào Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.