TÊN ĐỀ TÀI: Những biện pháp cơ bản đảm bảo vốn FDI & ODA cho phát triển kinh tế VN giai đoạn 2001 - 2005

MỤC LỤC

Trang
Mở đầu 1
Chương I: Một số lý luận chung về FDI và ODA 2

I. Về nguồn vốn FDI 2
1. Khái niệm 2
2. Tầm quan trọng của FDI 2
II. Tổng quan về nguồn vốn ODA 4
1. Khái niệm 4
2. Vai trò của ODA trong phát triển kinh tế 5
3. Vai trò của nguồn vốn ODA trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài-kinh nghiệm từ các nước Đông Nam Á 7
III. Sự cần thiết huy động vốn FDI và ODA ở Việt Nam 9

Chương II: Thực trạng vốn FDI và ODA tại Việt Nam trong những năm vừa qua 10

I. Tình hình huy động vốn nước ngoài 10
1. FDI trong phát triển kinh tế Việt Nam 10
2. Thực trạng thu hút ODA 15
II. Những tồn tại và khó khăn trong thu hút vốn nước ngoài 19
1. Khó khăn ngoài nước 19
2. Những tồn tại và vướng mắc trong nước 19

Chương III: Phương hướng và giải pháp thu hút vốn FDI và ODA phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2001-2005 26
I. Những mục tiêu cơ bản phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2005 26
1. Các mục tiêu phát triển kinh tế và yêu cầu về nguồn vốn 26
2. Xu hướng đầu tư quốc tế 28
II. Một số phương hướng và giải pháp thu hút vốn nước ngoài 28
1. Những giải pháp nhằm thu hút vốn FDI có hiệu quả 28
2. Những giải pháp trong thu hút và vận động vốn ODA 34

Kết luận 37
Tài liệu tham khảo


1. Giáo trình Kinh tế phát triển - Tập I, II. Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
2. Giáo trình Kinh tế học quốc tế.
3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX - Nxb Chính trị quốc gia.
4. Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng - Nxb Chính trị quốc gia.
5. Michael Todaro - Kinh tế học cho thế giới thứ ba - Nxb Giáo dục 1998.
6. Vốn nước ngoài và chiến lược phát triển kinh tế ở Việt Nam.
7. Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng ODA.
8. Những giải pháp chính trị, kinh tế nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
9. Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới. Năm 1997; 2000; 2001.
10. Thời báo kinh tế Việt Nam. Năm 2000.
11. Thời báo tài chính Việt Nam. Năm 2002.
12. Tạp chí Kinh tế và dự báo. Năm 2000, 2001.
13. Tạp chí Ngân hàng. Tháng 12/1999.
14. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số 37/2000
15. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số 130/2001.
16. Tạp chí Con số & sự kiện. Số 4/2001; 5/2001.
17. Các văn bản luật.


Xem Thêm: Những biện pháp cơ bản đảm bảo vốn FDI & ODA cho phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những biện pháp cơ bản đảm bảo vốn FDI & ODA cho phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005 sẽ giúp ích cho bạn.