TÊN ĐỀ TÀI: Biện pháp cơ bản gia tăng việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế VN thời kỳ 2001 - 2005

MỤC LỤC

Nội dung
Lời nói đầu 1
Chương I. Tổng quan về FDI

I. Lý luận chung về FDI
1. KháI niệm về FDI
2. Vị trí và tác động kinh tế của FDI
II. Lý luận về FDI cho phát triển kinh tế ở Việt Nam
1. Vốn FDI đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế Việt Nam
2. Vai trò và ý nghĩa của FDI tại Việt Nam 3

Chương II. Thực trạng của FDI ở Việt Nam giai đoạn 1996 – 2000
I. Đánh giá chung về vốn FDI tại Việt Nam thời kỳ 1996 – 2000
1. Thực trạng vốn FDI thời kỳ 1996 – 2000
2. Kết quả đạt được
II. Vai trò của vốn FDI cho quá trình phát triển kinh tế trong thời gian qua
1. Cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, tăng cường xuất khẩu, tăng thu cho ngân sách
2. Tăng thêm việc làm và thu nhập cho người lao động
3. Tác động tích cực tới chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá
4. Tác động tới chuyển giao công nghệ
III. Một số hạn chế của hoạt động thu hút FDI vào Việt Nam
1. Những hạn chế của hệ thông pháp luật ĐTN1N tại Việt Nam
2. Những hạn chế của quá trình thực hiện 13

Chương III. Một số biện pháp nhằm thu hút vốn FDI đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2001 – 2005
I. Mục tiêu phát triển kinh tế và nhu cầu vốn đầu tư cho PTKT Việt Nam
1. Mục tiêu PTKT-XH thời kỳ 2001 – 2005
2. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho PTKT Việt Nam thời kỳ 2001 – 2005
II. Phương hướng để thu hút FDI cho PTKT Việt Nam thời kỳ 2001 – 2005
1. Mở rộng quan hệ với các đối tác đầu tư nước ngoài
2. Nhà nước cần hướng FDI vào những lĩnh vực sản xuất hàng hoá dịch vụ có công nghệ tiên tiến có tỷ lệ xuất khẩu cao
3. Khuyến khích nhà ĐTNN bỏ vốn vào các khu vực địa bàn còn đang gặp khó khăn về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên không thuận lợi
III. Những giải pháp để thu hút vốn FDI cho PTKT Việt Nam thời kỳ 2001 – 2005
1. Tiếp tục đổi mới chính sách tăng cường thu hút FDI vào Việt Nam
2. Tiếp tục đổi mới về tổ chức và thủ tục hành chính để tăng cường thu hút FDI vào Việt Nam
3. Quy hoạch thu hút FDI
4. Nâng cấp và xây mới kết cấu hạ tầng để thu hút nhiều hơn FDI
IV. Một số kiến nghị.

Kết luận 27


Xem Thêm: Biện pháp cơ bản gia tăng việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp cơ bản gia tăng việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Việt sẽ giúp ích cho bạn.