TÊN ĐỀ TÀI: Vai trò của thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền KTTT định hướng XHCN dưới sự quản lý của NN

MỤC LỤC
I. Vai trò của thành phần kinh tế có vốn ĐTNN 3
1. Đĩnh nghĩa 3
2. Vai trò của thành phần kinh tế có vốn ĐTNN 3
2.1. Vai trò tích cực 3
2.2. Vai trò tiêu cực 7
3. Các loại hình đầu tư quốc tế: 9
3.1. Đầu tư trực tiếp 9
3.2. Đầu tư gián tiếp 10
4. Bài học kinh nghiệm của các quốc gia đi trước 11
II. Thực trạng các doanh nghiệp có vốn ĐTNN 18
1. Những thuận lợi cho các nhà đầu tư 20
1.1. Nguồn lao động dồi dào 20
1.2. Vị trí địa lý thuận lợi 20
1.3. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú 21
1.4. Chính sách thu hút vốn ĐTNN của nước ta 22
2. Những khó khăn gây trở ngại cho các nhà đầu tư 23
2.1. Thủ tục hành chính còn phức tạp, phiền hà 23
2.2. Thực thi cấp trên chưa nghiêm 24
2.3. Chi phí kinh doanh cao, khả năng sinh lợi thấp 24
2.4. Hệ thống luật pháp, chính sách chưa ổn định 25
III. Một số giải pháp 28
1.1. Đơn giản hoá thủ tục hành chính 28
1.2. Tháo gỡ các rào cản do quy hoạch 29
1.3. Về luật pháp, chính sách 29
1.4. Về thúc đẩy, triển khai dự án 31
1.5. Về xúc tiến đầu tư 31
1.6. Chú trọng các công tác đào tạo 32


Xem Thêm: Vai trò của thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN sẽ giúp ích cho bạn.