TÊN ĐỀ TÀI: Nguồn vốn ODA với công tác xóa đói giảm nghèo ở VN

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 4

I. Nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) 3
1. Khái niệm và nguồn gốc ODA 3
2. Đặc điểm của nguồn vốn ODA 4
3. Phân loại vốn ODA 7
4. Vai trò của vốn ODA 8
5. Những xu hướng mới của ODA trên thế giới 15
II. Định nghĩa và phương pháp tiếp cận chuẩn đói nghèo 19
1. Định nghĩa về đói nghèo 19
2. Các phương pháp tiếp cận chuẩn đói nghèo 19
III. Mối quan hệ giữa tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo 20
1. Xoá đói giảm nghèo là yếu tố cơ bản đảm bảo công bằng xã hội
và tăng trưởng bền vững 20
2. Tăng trưởng kinh tế là cơ sở quan trọng để xoá đói giảm nghèo 21

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA 24

I. Thực trạng đói nghèo ở Việt Nam 22
1. Bối cảnh kinh tế xã hội 22
2. Thực trạng nghèo đói ở Việt Nam 26
3. Nguyên nhân của nghèo đói 32
II. Nguồn vốn ODA và công tác xoá đói giảm nghèo 39
1. Khuôn khổ pháp lý của việc thu hút và sử dụng vốn ODA 39
2. Các nhà tài trợ và mục tiêu ưu tiên ở Việt Nam 40
3. Tình hình thu hút và sử dụng giai đoạn (1993 – 2003) 41
III. Tác động của các chương trình, dự án ODA đến công tác
xoá đói giảm nghèo 52
1. Thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng tạo cơ hội cho người nghèo
tiếp cận các dịch vụ công 53
2. Hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn tạo điều kiện xoá
đói giảm nghèo trên diện rộng 54
3. Hỗ trợ phát triển công nghiệp nhằm tạo việc làm và nâng cao
đời sống cho người nghèo 56
4. Hỗ trợ phát triển nền giáo dục công bằng và chất lượng cho
người nghèo 58
5. Giúp cải thiện mạng lưới an sinh xã hội 59
IV. Một số nguyên nhân dẫn đễn thành công, hạn chế trong thu hút
, sử dụng vốn ODA và bài học rút ra 61
1. Nguyên nhân thành công 62
2. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế 62
3. Một số bài học rút ra 64

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ SỬ DỤNG
HIỆU QUẢ VỐN ODA CHO XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 72

I. Những thách thức và mục tiêu xoá đói giảm nghèo đến năm 2005
ở Việt Nam 66
1. Những thách thức đặt ra cho công cuộc xoá đói giảm nghèo 66
2. Một số mục tiêu về xoá đói giảm nghèo đến năm 2005 68
II. Giải pháp thu hút ODA cho xoá đói giảm nghèo 71
1. Xây dựng chiến lược, chương trình mục tiêu về xoá đói
giảm nghèo 71
2. Hài hoà thủ tục dự án 72
3. Tăng cường các mối quan hệ phi nhà nước 73
4. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án ODA 73
5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về đền bù, giải phóng mặt bằng 74
6. Hoàn thiện cơ chế chính sách về ODA 75
III. Giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA cho xoá đói
giảm nghèo 76
1. Tăng cường, mở rộng sự tham gia của người nghèo vào các
chương trình, dự án. 76
2. Giải quyết vốn đối ứng 77
3. Sử dụng vốn ODA cho phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ
tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo 78
4. Tập trung vốn ODA hỗ trợ phát triển các ngành, lĩnh vực phục
vụ tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo 79
5. Đầu tư phát triển mạng lưới an sinh xã hội cho người nghèo và
các đối tượng yếu thế. 80
6. Xây dựng cơ chế giám sát việc thực hiện các chương trình,
dự án xoá đói giảm nghèo 80

KẾT LUẬN 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO 91Xem Thêm: Nguồn vốn ODA với công tác xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nguồn vốn ODA với công tác xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.