TÊN ĐỀ TÀI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại khu vực kinh tế động lực Miền Bắc - thực trạng & phương hướng phát triển

A- ĐẶT VẤN ĐỀ 1
B- NỘI DUNG 3
I-/ LÝ LUẬN CHUNG 3

1-/ Khái niệm 3
2-/ Ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài đến nền kinh tế của nước
tiếp nhận đầu tư 6
3-/ Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư
trực tiếp nước ngoài 9
II-/ THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ Ở KHU VỰC KINH TẾ ĐỘNG LỰC
MIỀN BẮC 13
1-/ Vùng kinh tế động lực miền Bắc trong bối cảnh chung
của cả nước 13
2-/ Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng kinh tế
động lực miền Bắc 14
2-/ Sự tác động trở lại đến kinh tế cả nước 20
3-/ Các yếu tố tác động đến đầu tư nước ngoài tại vùng
kinh tế động lực miền Bắc 20
III-/KINH NGHIỆM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC
NGOÀI VÀO CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI (Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc) 30
1-/ Kinh nghiệm thu hút vốn FDI 31
2-/ Kinh nghiệm sử dụng vốn FDI 33
IV.1 NHỮNG GIẢI PHÁP CẤP BÁCH TRƯỚC MẮT NHẰM THU HÚT CÓ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 34
1-/ Tiếp tục hoàn thiện chiến lược thu hút đầu tư 34
2-/ Xây dựng và lựa chọn đối tác đầu tư 34
3-/ Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư nước ngoài 35
4-/ Tăng cường kết cấu hạ tầng hoàn thiện các chính sách
khuyến khích 35
5-/ Vấn đề bảo vệ môi trường 35
6-/ Về bộ máy quản lý đầu tư nước ngoài và đội ngũ cán bộ
làm công tác đầu tư 35
7-/ Về hệ thống ngân hàng 36
IV.2 36
1-/ Giải pháp chính trị 36
3-/ Hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo môi trường pháp lý
cho đầu tư nước ngoài 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40
MỤC LỤC 41Xem Thêm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại khu vực kinh tế động lực Miền Bắc - thực trạng & phương hướng phát t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại khu vực kinh tế động lực Miền Bắc - thực trạng & phương hướng phát t sẽ giúp ích cho bạn.