TÊN ĐỀ TÀI: Các Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân nghèo ở Đắc Lắc

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHÈO ĐÓI
VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGHÈO ĐÓI 3

I-/ QUAN NIỆM VỀ NGHÈO ĐÓI. 3
1-/ Quan niệm và tiêu chuẩn phân định nghèo đói. 3
2-/ Tính chất tương đối của các quan niệm nghèo đói. 7
II-/ TÌNH HÌNH NGHÈO ĐÓI TRÊN THẾ GIỚI, GIẢI PHÁP KINH NGHIỆM. 8
1-/ Thực trạng và nguyên nhân. 8
2-/ Kinh nghiệm giải quyết nghèo khổ của tổ chức Liên hiệp quốc và một số nước
vùng Đông Nam Á. 11
III-/ NGHÈO ĐÓI Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG
NGHÈO ĐÓI Ở VIỆT NAM. 13
1-/ Thực trạng và nguyên nhân. 13
2-/ Chương trình chống đói nghèo ở Việt Nam. 17
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG CỦA CÁC HỘ
NÔNG DÂN NGHÈO Ở ĐẮC LẮC 18
I-/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA VÙNG. 18
1-/ Đặc điểm tự nhiên: 18
2-/ Đặc điểm kinh tế xã hội. 18
3-/ Những thuận lợi và khó khăn đối với việc phát triển sản xuất của
các hộ nông dân. 22
II-/ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN
NGHÈO Ở ĐẮC LẮC. 23
1-/ Thực trạng sản xuất của các hộ nông dân trong tỉnh. 23
2-/ Sự phân hoá mức sống trong các hộ nông dân ở Đắc Lắc. 23
3-/ Đời sống vật chất, tinh thần của cán hộ nông dân nghèo ở Đắc Lắc. 24
4-/ Những chương trình và giải pháp phát triển hộ nghèo đã được thực hiện
ở Đắc Lắc. 25
5-/ Những thành công và tồn tại trong quá trình thực hiện chương trình, giải pháp
phát triển sản xuất của các hộ nông dân tỉnh Đắc Lắc. 27

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN NGHÈO Ở ĐẮC LẮC 28

I-/ QUAN ĐIỂM CHUNG. 28
1-/ Phát triển sản xuất của hộ nông dân nghèo tỉnh Đắc Lắc là nhiệm vụ kinh tế
xã hội trước mắt và lâu dài. 28
2-/ Kết hợp một cách hài hoà sự vận động nội sinh và ngoại lực hỗ trợ để tạo điều kiện cho nông dân nghèo nâng cao thu nhập . 29
3-/ Phát triển sản xuất phải gắn liền với nâng cao dân trí, sức khoẻ và việc làm
lành mạnh xã hội. 31
II-/ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỦA
HỘ NÔNG DÂN NGHÈO Ở ĐẮC LẮC. 32
1-/ Phương hướng. 32
2-/ Mục tiêu: 33
III-/ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỦA
CÁC HỘ NÔNG DÂN NGHÈO Ở ĐẮC LẮC. 34
1-/ Giải pháp về đất đai. 34
2-/ Các giải pháp về vốn: 35
3-/ Mở rộng phạm vi miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các đối tượng. 37
4-/ Xây dựng chính sách trợ giá đối với một số nông sản phẩm hàng hoá cho tất
cả các thành phần kinh tế. 37
5-/ Phát triển chương trình y tế giáo dục văn hoá xã hội ở nông thôn. 38
6-/ Xây dựng cơ sở hạ tầng được coi là yếu tố mở đầu thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội. 39
7-/ Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, củng cố các tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể từ cơ sở là yếu tố góp phần quyết định vào sự nghiệp phát triển kinh tế
xã hội tỉnh Đắc Lắc. 39
8-/ Ứng dụng khoa học vào khuyến nông. 40
9-/ Giải pháp về thị trường. 41
10-/ Tạo việc làm cho người lao động nông nghiệp. 43

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO 48Xem Thêm: Các Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân nghèo ở Đắc Lắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân nghèo ở Đắc Lắc sẽ giúp ích cho bạn.