TÊN ĐỀ TÀI: Một số Giải pháp nhằm tăng cường khă năng thu hút & sử dụng vốn ODA để phát triển KCHT đô thị thành phố Hà Nội

Mục lục

Lời mở đầu 1
Chương I: Một số vấn đề lý luận chung.

I. Khái niệm và vai trò của vốn đầu tư .
1. Khái niệm và vai trò của vốn đầu tư .
2. Các nguồn hình thành vốn đầu tư .
3. Nội dung của vốn đầu tư .
II. Kết cấu hạ tầng và nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng đô thị.
1. Kết cấu hạ tầng và vai trò của nó trong việc phát triển kinh tế.
1. Nguồn vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.
III. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và việc phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.
1. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
2. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đối với việc phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.
IV. Kinh nghiệm của các nước đang phát triển trong việc thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA 3

Chương II: Thực trạng công tác thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị Thành phố Hà Nội
.
I. Khái quát tình hình thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt nam.
1. Tình hình hợp tác phát triển.
2. Các đối tác tài trợ.
3. Hình thức cung cấp.
4. Tình hình cam kết.
5. Tình hình ký kết các điều ước quốc tế.
6. Tình hình giải ngân.
II. Tình hình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị Thành phố Hà Nội.
1. Các dự án ODA phát triển kết cấu hạ tầng đô thị Thành phố Hà Nội.
2. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị Hà Nội trong những năm qua.
3. Đánh giá các lĩnh vực.
III. Thực trạng công tác thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị Thành phố Hà Nội.
1. Tình hình kinh tế xã hội
2. Tình hình hợp tác phát triển.
3. Lĩnh vực thu hút ODA.
4. Các nhà tài trợ cho Thành phố Hà Nội.
5. Tình hình thực hiện ODA
6. Đánh giá công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA của Thành phố Hà Nội.

Chương III: Phương hướng và giải pháp tăng cường khả năng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị Thành phố Hà Nội.
I. Mục tiêu và phương hướng thu hút nguồn vốn ODA để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị Thành phố Hà Nội.
1. Mục tiêu và phương hướng phát triển hạ tầng đô thị Thành phố Hà Nội
2. Định hướng thu hút các nguồn vốn ODA để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị Thành phố Hà Nội.
II. Các giải pháp tăng cường khả năng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị Thành phố Hà Nội.
1. Hoàn thiện công tác quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn ODA.
2. Xây dựng chiến lược thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA một cách toàn diện.
3. Tăng cường công tác kế hoạch hoá nguồn vốn ODA.
4. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và lập các dự án sử dụng nguồn vốn ODA.
5. Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý.
6. Tăng cường công tác đánh giá và theo dõi dự án.
7. Cải thiện mối quan hệ giữa nhà tài trợ và phía tiếp nhận.
8. Nâng cao tốc độ giải ngân. 79

Kết luận 89
Tài liệu tham khảo 91Xem Thêm: Một số Giải pháp nhằm tăng cường khă năng thu hút & sử dụng vốn ODA để phát triển KCHT đô thị thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nhằm tăng cường khă năng thu hút & sử dụng vốn ODA để phát triển KCHT đô thị thành sẽ giúp ích cho bạn.