TÊN ĐỀ TÀI: Giải pháp nhằm bảo đảm vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời kỳ 2006-2010

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 4
PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI BẢO ĐẢM VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6
I. Lý luận chung về đầu tư . 6
1. Khái niệm và phân loại đầu tư . 6
1.1. Khái niệm 6
1.2. Phân loại đầu tư . 7
1.2.1. Theo bản chất của đối tượng đầu tư : 7
1.2.2. Theo cơ cấu tái sản xuất : 7
1.2.3. Theo nguồn vốn : 7
1.2.4. Theo giai đoạn hoạt động của các kết quả đầu tư trong quá trình tái sản xuất xã hội: 7
1.2.5. Theo quan hệ quản lý của chủ đầu tư . 8
1.2.6. Theo tính chất của hoạt động đầu tư . 8
2. Khái niệm và đặc trưng của vốn đầu tư . 8
2.1. Khái niêm vốn đầu tư . 8
2.2. Đặc trưng của vốn đầu tư . 9
2.2.1. Vốn bao giờ cũng gắn liền với một chủ sở hữu nhất định. 9
2.2.2. Vốn phải tích lũy và tập hợp để phát huy hiệu quả. 10
2.2.3. Vốn phải vận động để mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. 10
2.2.4. Vốn luôn luôn biến đổi hình thái của nó trong quá trình vận động. 10
2.2.5. Vốn là một loại hàng hóa đặc biệt. 10
3. Cơ cấu vốn đầu tư . 11
3.1. Cơ cấu vốn đầu tư theo thành phần kinh tế. 11
3.2. Cơ cấu vốn đầu tư theo nguồn vốn đầu tư . 11
3.3. Cơ cấu vốn đầu tư theo vùng và lãnh thổ. 14
3.4. Cơ cấu vốn đầu tư theo ngành kinh tế. 14
II. Bảo đảm vốn đầu tư và nhân tố liên quan đến bảo đảm vốn đầu tư . 14
1. Xác định được nhu cầu vốn đầu tư . 14
2. Bảo đảm vốn đầu tư bằng các nguồn vốn đầu tư. 15
2.1. Nguồn vốn trong nước là chủ yếu. 15
2.2. Nguồn vốn nước ngoài là quan trọng. 19
3. Bảo đảm công tác cung ứng vốn hợp lý, kịp thời cho quá trình thực hiện các đối tượng đầu tư . 22
III. Sự cần thiết phải bảo đảm vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh Yên Bái. 22
1. Bảo đảm vốn đầu tư và vấn đề thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế. 22
2. Bảo đảm vốn đầu tư với vấn đề khai thác triệt để các nguồn vốn đầu tư . 23
3. Bảo đảm vốn đầu tư với vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 24
4. Bảo đảm vốn đầu tư với quan điểm đường lối lãnh đạo các tỉnh miền núi. 25

PHẦN II: THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM VỐN ĐẦU TƯ Ở TỈNH YÊN BÁI THỜI KỲ 2001 - 2005. 27
I. Khái quát về tỉnh Yên Bái 27
1. Vị trí địa lý kinh tế. 27
2. Nguồn lực. 27
2.1. Tài nguyên thiên nhiên. 27
2.2. Nguồn nhân lực . 30
3. Tình hình kinh tế - xã hội 30
II. Thực trạng bảo đảm vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ 2001 - 2005. 32
1. Quy trình phân bổ vốn đầu tư của tỉnh. 33
2. Quy mô và nhịp độ vốn đầu tư . 34
3. Cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn. 35
4. Cơ cấu đầu tư theo ngành. 41
4.1. Ngành công nghiệp và xây dựng. 42
4.2. Ngành nông lâm nghiệp, thủy sản. 47
4.3. Ngành thương mại dịch vụ. 49
III. Đánh giá chung về việc bảo đảm vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ 2001 - 2005. 51
1. Bảo đảm quy mô vốn đầu tư . 51
2. Bảo đảm vốn đầu tư theo nguồn. 51
3. Bảo đảm vốn đầu tư theo ngành. 52
4. Những mặt tồn tại và nguyên nhân trong quá trình bảo đảm vốn đầu tư ở tỉnh Yên Bái thời kỳ 2001 - 2005. 52
4.1. Những mặt tồn tại 52
4.2. Nguyên nhân tồn tại 54

PHẦN III: 56
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM BẢO ĐẢM VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH YÊN BÁI. 56
THỜI KỲ 2006 - 2010. 56
I. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu về vốn đầu tư từ 2006 - 2010. 56
1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2006 - 2010. 56
2. Nhu cầu về vốn đầu tư của tỉnh Yên Bái từ 2006 - 2010. 59
II. Một số giải pháp nhằm bảo đảm vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái thời kỳ 2006 - 2010. 64
1. Tăng cường khả năng huy động vốn. 64
1.1. Đối với nguồn vốn huy động từ nội bộ nền kinh tế. 64
1.2. Đối với nguồn vốn huy động từ bên ngoài 65
2. Khuyến khích đầu tư theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm 66
3. Cải tiến cơ chế quản lý và sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả. 67
4. Giải pháp về đầu tư cho một số công trình trọng điểm đặc biệt là hệ thống đường xá 68
III. Một số những kiến nghị nhằm bảo đảm vốn đầu tư cho một số công trình trọng điểm của tỉnh 69


KẾT LUẬN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 72


Xem Thêm: Giải pháp nhằm bảo đảm vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời kỳ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm bảo đảm vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời kỳ sẽ giúp ích cho bạn.