TÊN ĐỀ TÀI: Tăng cường thu hút vốn FDI của Mỹ vào VN

KẾT LUẬN

Bước vào thế kỷ 21, Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn CNH - HĐH, trong khuôn khổ của nền kinh tế mở và hội nhập, một nhiệm vụ trung tâm đặt ra và cũng đồng thời là thách thức phát triển lớn nhất là nền kinh tế phải đạt được sự tăng trưởng liên tục và bền vững. Để đạt được mục tiêu này, cùng với dà phát huy tối đa các nguồn nội lực, FDI tiếp tục đóng vai tò quan trọng trong thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển kinh tế và tích luỹ của đất nước.
Qua việc phân tích thực trạng dòng FDI của Mỹ vào Việt Nam trong thời gian qua; đánh giá những kết quả mà các dự án FDI Mỹ tại Việt Nam đạt được cũng như những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại; thấy rõ tầm quan trọng của vốn FDI Mỹ và ý nghĩa của việc ký kết Hiệp dịnh Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ; cùng với việc thường xuyên tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn cũng như học tập sáng tạo bài học kinh nghiệm của các nước khác trong thu hút FDI , đề tài: ”Tăng cường thu hút nguồn vốn FDI của Mỹ vào Việt Nam” như góp một phần nhỏ trong phát triển quan hệ đầu tư Việt Nam- Hoa Kỳ, đúng theo định hướng thu hút vốn đầu tư từ Mỹ và các nước Bắc Mỹ khác của Chính phủ Việt Nam.
Tuy nhiên, để thu hút FDI của Mỹ cũng như FDI của các nhà đầu tư nước ngoài khác được toàn diện, lâu dài, bền vững đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực của Chính phủ, các cấp, các ngành trong việc thực hiện các đề xuất, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và không ngừng cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.


MỤC LỤC

Chương I: Những lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài 2
I, Một số vấn đề cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI ) 2
1, Khái niệm và đặc điểm FDI 2
2, Những lý thuyết kinh tế về FDI 5
II, Các yếu tố ảnh hưởng đến FDI : 8
1, Môi trường đầu tư nước ngoài 8
2, Môi trường kinh doanh ở nước đầu tư : 12
3, Môi trường quốc tế: 15
III, Vai trò của FDI đối với các nước đang phát triển: 17
1, Tăng trưởng kinh tế: 17
2, Các tác động đặc biệt 22

ChươngII: Đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Việt Nam giai đoạn 1988- 2001 25

A, Vai trò của Mỹ trong nền kinh tế thế giới 25
I, Vai trò của Mỹ đối với các nước đang phát triển: 26
II, Nguồn gốc sức mạnh của Mỹ: 27
III, Xu hướng đầu tư ra nước ngoài của Mỹ: 29
B, Tình hình đầu tư của Mỹ vào Việt Nam thời gian qua 30
I, Các mốc quan trọng trong quan hệ đầu tư Hoa Kỳ- Việt Nam 30
II,Tình hình đầu tư của Mỹ vào Việt Nam những năm qua 35
1,Bức tranh tổng quan tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: 35
II, Tình hình đầu tư của Mỹ vào Việt Nam những năm qua 42
1, Thực trạng đâu tư của Mỹ vào Việt Nam 42
3, So sánh đầu tư của Mỹ với đầu tư của các nước khác tại Việt Nam: 52

Chương III: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn FDI của Hoa Kỳ vào Việt Nam 53

I. Mục tiêu và định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 53
1, Mục tiêu 53
2, Định hướng 53
II Chính sách kinh tế của Mỹ đối với Việt nam trong thời gian tới. 55
III. Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ: Cơ hội và thách thức trong thu hút đầu tư của Mỹ vào Việt Nam 56
1. Cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam khi thực hiện Hiệp định 57
2, Những thách thức trong thu hút FDI vào Việt Nam khi Hiệp định có hiệu lực: 60
III, Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn FDI của Mỹ vào Việt Nam 63
1, Bài học kinh nghiệm của một số nước trong thu hút FDI của Mỹ: 63
2, Các giải pháp thu hút FDI của Mỹ vào Việt nam 66


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình ”Kinh tế Đầu tư”, NXB Giáo dục, 1998
2. Phùng Xuân Nhạ, “Đầu tư Quốc tế”, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2001
3. Tô Xuân Dân, “Chính sách kinh tế đối ngoại - Lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế”, NXB Thống kê, 1998.
4. “Chủ nghĩa tư bản hiện đại”, NXB Chính trị Quốc gia, Viện Kinh tế Thế giới.
5. “Môi trường đầu tư nước ngoài ở Việt Nam - Con đường đi tới khu đầu tư ASEAN” - Nhóm nghiên cứu của Viện Chiến lược – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
6. Th.s Tống Quốc Đạt, “ Đặc điểm FDI của Mỹ vào Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 10/2001.
7. T.s Đinh Quý Đô, “ASEAN và Việt Nam trong chính sách kinh tế Mỹ”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 3(28).
8. Nguyễn Minh Long – Nguyễn Anh Thư, “Hoạt động của các công ty xuyên quốc gia Mỹ tại Việt Nam”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 6/2001.
9. Nguyễn Tuấn Minh. “Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ”, Tạp chí Tài chính, số 12/2000.
10. Th.s Ngô Công Thành, “Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ: Cơ hội và thách thức đối với việc thu hút FDI vào Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 11/ 2001.
11. T.s Phạm Thị Thi, “Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 5/2001.
12. “Triển vọng FDI của Mỹ vào Việt Nam”. Tạp chí Thị trường giá cả và dự báo, số 6/2001.


Xem Thêm: Tăng cường thu hút vốn FDI của Mỹ vào Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường thu hút vốn FDI của Mỹ vào Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.