TÊN ĐỀ TÀI: Việc thu hút & sử dụng ODA của Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội - thực trạng & Giải pháp

MỤC LỤC

Lời mở đầu
Chương I : KHÁI QUÁT VỀ ODA CỦA NHẬT BẢN. 1

I. Khái niệm và cấu thành ODA nói chung và ODA Nhật Bản nói riêng 1
1. Nguồn gốc lịch sử và các đối tác cung cấp ODA trên thế giới 1
1.1. Nguồn gốc của ODA 1
1.2. Các đối tác cung cấp ODA trên thế giới 3
1.2.1. Các tổ chức viện trợ đa phương 3
1.2.2. Các nước viện trợ song phương 6
2. Khái niệm ODA của Nhật Bản 7
2.1. ODA của Nhật Bản là gì? 7
2.2. Cơ cấu ODA của Nhật Bản 8
3. Các cơ quan, quỹ viện trợ của Nhật Bản 9
3.1.Cơ quan hợp tác quốc tế của Nhật Bản (JICA) 9
3.2. Quỹ hợp tác kinh tế Hải ngoại (OECF) 10
3.3. Quỹ đầu tư hỗ trợ cho khu vực tư nhân(OECF- PSIF) 11
3.4.Quỹ tín dụng MIYAZAWA 11
3.5. Mối quan hệ giữa JICA và OECF 13
4. Các hình thức viện trợ song phương của Nhật Bản 14
4.1. Viện trợ không hoàn lại 14
4.2. Hợp tác kĩ thuật 16
4.3. Viện trợ dưới hình thức cho vay (cho vay ODA) 19
II. Các thủ tục cần thiết để cấp viện trợ ODA của Nhật Bản cho một đề án 22
1. Mục tiêu viện trợ của Nhật Bản 22
2. Đặc điểm viện trợ của Nhật bản 24
3 Các thủ tục và điều kiện cho vay của Nhật Bản 30

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA CUẢ NHẬT BẢN Ở HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA 33

I. Tình hình kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội trong thời gian gần đây 33
1. Tình hình kinh tế xã hội 33
2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng của Hà Nội 37
II. Tình hình thu hút và sử dụng ODA ở Hà Nội 40
1. Tổng kết lượng vốn vào Hà Nội 40
2. Các dự án ODA ở Hà Nội 41
A. Các dự án về hạ tầng cơ sở 42
A.1. Các dự án cấp nước 42
A.2. Các dự án thoát nước 43
A.3. Các dự án giao thông đô thị 44
A.4. Các dự án khu đô thị 45
A.5. Các dự án môi trường đô thị 45
B. Các dự án về cơ sở hạ tầng xã hội 46
B.1.Các dự án nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan quản lý và môi trường 46
B.2. Các dự án trong lĩnh vực giáo dục đào tạo 47
III. Đánh giá thực trạng việc thu hút và sử dụng ODA của Nhật Bản tại Hà Nội 48
1. Quá trình triển khai các dự án ODA của Nhật Bản tại Hà Nội 48
1.1.Dự án cấp nước Gia Lâm 48
1.2. Dự án Quy hoạch tổng thể thoát nước và xử lí nước thải Thành phố Hà Nội 51
1.3.Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn I 52
1.4.Dự án Phát triển hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long 53
1.5. Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Nam Thăng Long 54
1.6.Dự án Quy hoạch tổng thể và nghiên cứu khả thi về bảo vệ môi trườngđô thị và công nghiệp Hà Nội 54
1.7. Dự án Hình thành hạng mực các dự án phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội (SAPROF) 55
1.8.Dự án Nghiên cứu khả thi xử lí rác thải và than thành năng lượng điện. 55
1.9.Dự án Quy hoạch giao thông đô thị Hà Nội 55
1.10.Dự án Quy hoach tổng thể công nghiệp Hà Nội 55
2. Công tác quản lí và sử dụng nguồn vốn ODA của Hà Nội 56
3. Đánh giá chung 58
3.1. Những thành tựu đạt được 58
3.1.1. Về quy mô 58
3.1.2. Ý nghĩa về mặt kinh tế 59
3.1.3. Ý nghĩa về mặt xã hội 59
3.1.4.Về kiến quy hoạch và cảnh quan môi trường 59
3.2. Những hạn chế cần giải quyết 60
3.2.1. Về hình thành và lựa chọn dự án 60
3.2.2. Về công tác chuẩn bị dự án 61
3.2.3. Về côngtác thẩm định dự án 61
3.2.4. Về thực hiện dự án 62
3.2.5. Về kiểm, tra đánh giá dự án 62

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC THU HÚT VÀ SỬ DỤNGNGUỒN VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI
I. Định hướng chung về phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội 64
1. Vị trí chiến lược của Hà Nội trong phát triển kinh tế Việt Nam 64
2. Định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Hà Nội (đến năm 2020) 65
II. Những yêu cầu và khả năng thu hút ODA của Hà Nội 70
1. Yêu cầu thu hút ODA của Hà Nội 70
2 Khả năng huy động nguồn vốn ODA nói chung và của Nhật Bản nói riêng 72
2.1. ODA đa phương 72
2.2. ODA song phương 73
III. Một số biện pháp nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng ODA trên địa bàn Hà Nội 73
1. Đối với các cơ quan của Chính phủ 74
1.1. Kiến nghị với cơ quan Trung ương 74
1.2. Đối với UBND Thành phố Hà Nội 84
2. Đối với mối quan hệ với các nhà tài trợ 89
2.1. Ở tầm Chính phủ 89
2.2. Ở tầm Thành phố Hà Nội 89

Kết luận 90
Phụ lục
Tài liệu tham khảoXem Thêm: Việc thu hút & sử dụng ODA của Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội - thực trạng & Giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Việc thu hút & sử dụng ODA của Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội - thực trạng & Giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.