TÊN ĐỀ TÀI: Phương hướng & Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn FDI vào VN

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I - VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ. VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC
NGOÀI (FDI ) VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 3

I-/ TỔNG QUAN VỀ VỐN ĐẦU TƯ : 3
1-/ KHÁI NIỆM VỀ VỐN ĐẦU TƯ: 3
2-/ CÁC NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN ĐẦU TƯ: 3
II-/ VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI. 7
1-/ VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ. 7
2-/ VAI TRÒ CỦA VỐN FDI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ. 10
3-/ CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI. 17
III-/ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA FDI TRONG THẬP KỶ QUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT FDI TRONG GIAI ĐOẠN HẬU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ KHU VỰC 19
1-/ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA FDI TRONG THẬP KỶ QUA. 19
2-/ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THU HÚT VỐN FDI TRONG GIAI ĐOẠN HẬU QUẢ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ KHU VỰC. 21
IV-/ KINH NGHIỆM HUY ĐỘNG VỐN FDI CỦA MỘT SỐ NƯỚC. 24
1-/ KINH NGHIỆM THU HÚT FDI CỦA MALAYSIA: 24
2-/ KINH NGHIỆM THU HÚT FDI CỦA INDONEXIA: 25
3-/ KINH NGHIỆM THU HÚT FDI CỦA TRUNG QUỐC: 26

PHẦN II - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC
NGOÀI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 88 -99. 29

I-/ TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VIỆT NAM VÀ KHU VỰC GIAI ĐOẠN 88 - 99 29
1-/ TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 88 - 99. 29
2-/ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHÂU Á. 30
II-/ THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 88 - 99. 37
1-/ TÌNH HÌNH CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI. 37
2-/ TÁC ĐỘNG CỦA VỐN FDI ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM. 43

PHẦN III - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY
ĐỘNG VỐN FDI VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2005 57

I-/ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN FDI VÀO VIỆT NAM 57
1-/ CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM. 57
2-/ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2000 - 2005. 58
3-/ NHU CẦU VỐN FDI 60
II-/ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN FDI VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2005. 61
1-/ PHƯƠNG HƯỚNG. 61
2-/ CÁC GIẢI PHÁP. 63

KẾT LUẬN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 72Xem Thêm: Phương hướng & Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn FDI vào Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng & Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn FDI vào Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.