TÊN ĐỀ TÀI: Một số biện pháp thu hút & sử dụng ODA có hiệu quả trong ngành giao thông VT

MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 4
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) 6

I. Vai trò của ODA 6
1. Các hình thức của ODA 6
2. Các nguồn cung cấp ODA chủ yếu 7
3. Vai trò của ODA đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội 11
II. Các đặc điểm của ODA 15
1. Tỷ trọng ODA song phương có xu thế tăng lên, ODA đa phương có xu thế giảm đi 15
2. Sự cạnh tranh ngày càng tăng trong quá trình thu hút ODA 15
3. Sự phân phối ODA theo khu vực nghèo của thế giới không đồng đều 16
4. Triển vọng gia tăng nguồn ODA ít lạc quan 19
III. Quy trình thực hiện dự án ODA 20
1. Quy hoạch ODA 20
2. Vận động ODA 21
3. Chuẩn bị nội dung các chương trình, dự án ODA 21
4. Thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án ODA 21
5. Đàm phán kí kết 22
6. Quản lý thực hiện 23
7. Đánh giá 24

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1993-1999 25

I. Vai trò của sự phát triển giao thông vận tải trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội 25
1. Hiện trạng hệ thống giao thông vận tải của Việt Nam 25
2. Vai trò của hế thống giao thông vận tải trong qua trình phát triển kinh tế-xã hội 29
II. Quá trình thu hút và sử dụng ODA tại Việt Nam trong giai đoạn (1993-1999) 31
1. Tình hình cam kết (thu hút) ODA 31
2. Tình hình giải ngân (sử dụng) ODA 35
3. Cơ cấu thu hút và sử dụng ODA trong giai đoạn (1993-1999) 38
III. Thực trạng thu hút và sử dụng ODA tại trong ngành giao thông vận tải Việt Nam giai đoạn (1993-1999) 46
1. Quá trình thu hút và sử dụng ODA trong ngành giao thông vận tải 46
2. Nguồn vốn ODA cho ngành giao thông vận tải 50
IV. Đánh giá chung về quá trình thu hút và sử dụng ODA trong ngành giao thông vận tải Việt Nam 58
1. Những thành tựu đạt được 58
2. Những mặt hạn chế 62

CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA CÓ HIỆU QUẢ TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM 65
I. Phương hướng thu hút và sử dụng ODA trong ngành giao thông vận tải, giai đoạn 2000-2010 65
1. Phương hướng thu hút và sử dụng ODA tại Việt Nam 65
2. Phương hướng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam bằng nguồn vốn ODA 68
II. Một số biện pháp thu hút và sử dụng vốn ODA có hiệu quả trong ngành giao thông vận tải Việt Nam 75
1. Xây dựng quy hoạch tổng thể về thu hút và sử dụng ODA 75
2. Phối hợp hài hòa chính sách và thủ tục giữa phía Việt Nam và nhà tài trợ 76
3. Điều chỉnh một số quy định, thể chế sao cho phù hợp với tình hình thực tế 78
4. Tăng cường vai trò làm chủ của phía Việt Nam trong quá trình tiếp nhận và sử dụng ODA 83
5. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực để tiếp nhận và sử dụng vốn ODA trong qúa trình phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải 85
6. Tăng cường vốn đối ứng 86
7. Hoàn thiện công tác quản lý dự án 88

KẾT LUẬN 93
TÀI LIỆU THAM KHẢO 95
PHỤ LỤC


LỜI NÓI ĐẦU
Công cuộc cải cách kinh tế của Việt Nam đã qua một chặng đường hơn 10 năm. Nền kinh tế đã thu được những kết quả đáng khả quan như tốc độ tăng trưởng nhanh, lạm phát ở mức có thể kiểm soát được, nhưng để duy trì tốc độ tăng trưởng như vậy thì nhu cầu về vốn đầu tư là rất lớn. Trong khi đó, nền kinh tế nước ta lại có xuất phát điểm thấp, nghèo nàn, lạc hậu nên nguồn vốn trong nước không thể đáp ứng hết nhu cầu về vốn đầu tư đó. Vì vậy, nguồn vốn đầu tư nước ngoài nói chung và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) nói riêng là rất quan trọng.
Trong những năm qua, kể từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường mở cửa với việc mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới, chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam nói chung, chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài nói riêng đã góp phần đáng kể vào việc đạt được những thành tựu kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó phải kể đến việc nước ta nhận được ODA từ rất nhiều nguồn với quy mô ngày càng lớn phục vụ cho công cuộc cải cách kinh tế xã hội. Thực tế đã chứng minh rằng, ODA có vai trò quan trọng trong quá trình nâng cấp và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam, đặc biệt là cơ sở hạ tầng của ngành giao thông vận tải.
Để có thể thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn ODA trong phát triển giao thông vận tải cần có những biện pháp cụ thể và toàn diện. Với những lý do trên, dưới sự hướng dẫn tận tình của , Bộ Kế hoạch- Đầu tư, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp thu hút và sử dụng ODA có hiệu quả trong Ngành giao thông vận tải Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp. Trong khuôn khổ bản luận văn này chỉ đề cập đến tình hình thu hút và sử dụng ODA nhằm phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Những nhận định đó dựa trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm thu hút và sử dụng ODA có hiệu quả cho ngành giao thông vận tải trong thời gian tới.

Luận văn được chia làm 3 chương:
Chương I : Tổng quan về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Chương II : Thực trạng thu hút và sử dụng ODA trong Ngành Giao thông vận tải Việt Nam, giai đoạn (1993-1999)
Chương III : Phương hướng và biện pháp thu hút và sử dụng ODA có hiệu quả trong Ngành giao thông vận tải Việt Nam

Em xin chân thành cảm ơn cô ; các cán bộ Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch-Đầu tư đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.
Em mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của thầy, cô và bạn đọc đối với bài viết.


Xem Thêm: Một số biện pháp thu hút & sử dụng ODA có hiệu quả trong ngành giao thông VT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp thu hút & sử dụng ODA có hiệu quả trong ngành giao thông VT sẽ giúp ích cho bạn.