TÊN ĐỀ TÀI: Báo cáo thực tập tổng hợp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

MỤC LỤC Phần I: Tổng quan về Vụ Kinh tế đối ngoại Bộ Kế hoạch và Đầu Tư 1
1.1 Tổng quan về Vụ Kinh tế đối ngoại – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 1
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 1
1.1.1.1. Quá trình hình thành. 1
1.1.1.2. Quá Trình phát triển. 1
1.1.1.2.1. Thời kỳ 1955-1960:. 1
1.1.1.2.2. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965). 2
1.1.1.2.3. Kế hoạch phát triển thời chiến (thời kỳ 1966-1975). 2
1.1.1.2.4. Thời kỳ 10 năm sau thống nhất đất nước đến trước thời kỳ đổi mới (1976 - 1985) 3
1.1.1.2.5. Thời kỳ 15 năm đổi mới (1986 - 2000). 3
1.1.1.2.6. Thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. 4
1.1.2. Cơ cấu tổ chức. 4
1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Kinh tế đối ngoại. 5
1.1.3.1. Chức năng:. 5
1.1.3.2. Nhiệm vụ:. 6
1.2. Kết quả thực hiện kế hoạch của Vụ Kinh tế đối ngoại – Bộ Kế hoạch và Đầu Tư. 9
1.2.1. Tình hình vận động, thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2005-2009 9
1.2.1.1. Tình hình vận động và thu hút vốn ODA. 9
1.2.1.1.1. Bối cảnh:. 9
1.2.1.1.2. Tình hình ký kết điều ước quốc tế cụ thể về ODA. 10
1.2.1.2. Tình hình giải ngân vốn ODA năm 2009. 12
1.2.2. Đánh giá công tác thu hút, vận động và sử dụng vốn ODA năm 2009. 12
1.2.2.1. Những mặt được:. 14
1.2.2.2. Những mặt hạn chế:. 16

Phần II: Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư của Vụ Kinh tế đối ngoại – Bộ Kế hoạch và Đầu Tư 18
2.1. Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư của vụ Kinh tế đối ngoại – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 18
2.1.1. Nghiên cứu, tham gia xây dựng quy hoạch phát triển Kinh tế xã hội. 18
2.1.2. Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Kinh tế Đối ngoại. 18
2.1.3. Thu hút, điều phối, quản lý nhà nước về ODA. 18
2.1.3.1. Lĩnh vực Giao thông vận tải. 18
2.1.3.2. Sự nghiệp phát triển phát triển giáo dục. 19
2.1.3.3. Phát triển Nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. 19
2.1.3.4. Phát triển thủ đô Hà Nội. 20
2.2. Đánh giá chung. 21
2.2.1. Những kết quả đạt được. 21
2.2.1.1. Nghiên cứu, tham gia xây dựng quy hoạch phát triển Kinh tế xã hội:. 21
2.2.1.2. Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực kinh tế đối ngoại. 22
2.2.1.3. Thu hút, điều phối, quản lý nhà nước về ODA. 22
2.2.2. Một số tồn tại và nguyên nhân. 25
2.2.2.1. Nghiên cứu, tham gia xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội:. 25
2.2.2.2. Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực kinh tế đối ngoại. 25
2.2.2.3. Thu hút, điều phối, quản lý nhà nước về ODA. 26

Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư của Vụ Kinh tế đối ngoại - Bộ Kế hoạch và Đầu Tư. 28
3.1. Định hướng phát triển của Vụ Kinh tế đối ngoại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 28
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư của Vụ Kinh tế đối ngoại - Bộ Kế hoạch và Đầu Tư. 29
3.2.1. Nghiên cứu, tham gia xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. 29
3.2.2. Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực kinh tế đối ngoại. 30
3.2.3. Thu hút, điều phối, quản lý nhà nước về ODA. 30


KẾT LUẬN 32


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tổng hợp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. sẽ giúp ích cho bạn.