TÊN ĐỀ TÀI: Kế hoạch hoá vốn đầu tư, các giải pháp huy động và sử dụng VĐT giai đoạn 2006-2010”

MỤC LỤC​ ​ LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. 2
TỔNG QUAN CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ 2
I . KHÁI NIỆM VỀ VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN LOẠI 2
1. Khái niệm vốn đầu tư . 2
2. Phân loại vốn đầu tư . 2
II. NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN ĐẦU TƯ 2
1.Vốn trong nước: 2
2. Vốn đầu tư ngoài nước. 2
III. VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ VỚI PTKT. 3
1. Vai trò của vốn đầu tư trong nước. 3
2. Vai trò vốn đầu tư trực tiếp nước. 3
3. Vai trò nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA 4


CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2001-2005. 5
I . CÁC NỘI DUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2001-2005. 5
II. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ KHAI THÁC VỐN GIAI ĐOẠN 2001-2005. 6
1. VỀ NGUỒN VỐN ODA 6
2. FDI 7
3.VỐN TRONG NƯỚC 11
III .Nguyên nhân của những tồn tại 15
1.ODA 15
2 .FDI 16
3.Vốn trong nước. 17


CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ 18
I.Kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010. 18
II .Ma trận swot về huy động vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010. 20
1.Ma trận SWOT nguồn vốn trong n ước. 20
2.Ma trận SWOT ODA 20
3.Ma trận swot FDI 21
III.Quan điểm thu hútvốn đầu tư . 21
1. Quan điểm thu hút vốn trong nước. 21
2. Quan điểm thu hút nguồn vốn ODA 22
3 Quan điểm thu hút nguồn vốn đầu tư FDI 23
IV. Các giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư . 24
1.Các giải pháp về huy động vốn đầu tư . 24
2 Một số biện pháp để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư xã hội 27
KẾT LUẬN 31
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế hoạch hoá vốn đầu tư, các giải pháp huy động và sử dụng VĐT giai đoạn 2006-2010”
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế hoạch hoá vốn đầu tư, các giải pháp huy động và sử dụng VĐT giai đoạn 2006-2010” sẽ giúp ích cho bạn.