TÊN ĐỀ TÀI: Thực trạng của việc đầu tư vào KCN, KCX.

MỤC LỤC
Lời mở đầu 1

1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài đầu tư vào KCN, KCX. 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
3. Phương pháp nghiên cứu. 2
4. Cơ cấu của đề án gồm: 2

ChươngI: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT 3
I. Một số khái niệm cơ bản. 3
1 Khái niệm về đầu tư 3
2. Phân loại hoạt động đầu tư . 3
3 Khỏi niệm khu chế xuất. 8
3.1 Đặc điểm của khu chế xuất 8
3.2 Vai trũ của khu chế xuất đối với sự phát triển kinh tế. 9
4. Khỏi niệm khu cụng nghiệp 9
4.1 Đặc điểm của khu công nghiệp tập trung 10
4.2 Vai trũ của khu cụng nghiệp đối với sự phát triển kinh tế. 11
5 Phõn biệt khu cụng nghiệp và khu chế xuất. 13
II. Tớnh tất yếu khỏch quan của việc hỡnh thành khu cụng nghiệp tập trung và khu chế xuất ở Việt Nam. 14
III. Nguyờn tắc phõn bổ khu cụng nghiệp và khu chế xuất tại Việt Nam. 15

Chương II: Thực trạng của việc đầu tư vào KCN, KCX của Việt Nam. 17

I. Tỡnh hỡnh hoạt động của KCN, KCX trong 15 năm qua. 17
II. Tác động của hoạt động KCN, KCX đối với sự phát triển kinh tế, xó hội, mụi trường Việt Nam. 22
1. Tác động về mặt kinh tế. 22
1.1 Các KCN, KCX đó gúp phần trong sự phỏt triển cụng nghiệp đất nước. 23
1.2 Tác động của KCN, KCX đến kim ngạch xuất khẩu và ngân sách nhà nước. 23
1.3 Tác động của KCN, KCX tới công ăn việc làm. 24
2.Tác động của KCN, KCX đến xó hội. 24
3.Tác động của KCN, KCX đến môi trường. 27
3.1 Tác động 27
3.2 Nguyờn nhân dẫn đến những tác động trên. 28
III. Kết quả và những tồn tại trong hoạt động của các khu công nghiệp và khu chế xuất . 29
A. Những kết quả đó đạt được. 29
B. Những tồn tại trong hoạt động của các KCN, KCX. 38

Chương III Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN, KCX tại Việt Nam. 44

1. Phỏt triển cỏc KCN, KCX phải theo quy hoạch trờn bỡnh diện cả nước và cả vùng lónh thổ chứ khụng phải là từng địa phương. 44
2. Xây dựng chuẩn mực và cơ cấu lại KCN, KCX. 45
3. Phát triển đồng bộ các thể loại tập trung cụng nghiệp. 45
4. Cải thiện cơ sở hạ tầng tại các KCN, KCX. 46
5. Phát triển các cum dân cư. 46
6. Sử dụng đất và tỡnh trạng ụ nhiễm mụi trường ở các KCN, KCX. 46
7. Tiếp thị cỏc KCN, KCX. 47
8. Tạo môi trường đầu tư thuận lợi. 47
9. Quản lý và cỏc chớnh sỏch phỏt triển cỏc KCN, KCX. 48
10. Một số giải pháp nhằm giảm thiểu những bất cập về văn hoá xó hội trong cỏc KCN, KCX. 49

Kết luận 51Xem Thêm: Thực trạng của việc đầu tư vào KCN, KCX.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng của việc đầu tư vào KCN, KCX. sẽ giúp ích cho bạn.