TÊN ĐỀ TÀI: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở VN

Mục lục

Lời nói đầu 1
Phần I: Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài 3

I. Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
1. Đầu tư và đặc điểm của đầu tư 3
2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment- FDI ). 4
3. Đặc điểm và môi trường của đầu tư trực tiếp nước ngoài. 7
II.sự cần thiết phải thu hút FDI vào phát triển các vùng kinh tế ở Việt Nam 10
III. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc thu hút FDI vào các vung kinh tế. 12
1. Môi trường chính trị- xã hội. 12
2. Sự ổn định của môi trường kinh tế vĩ mô. 12
3. Hệ thống pháp luật đồng bộ và hoàn thiện, bộ máy quản lý nhà nước có hiệu quả. 13
4 Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 14
5. Hệ thống thị trường đồng bộ, chiến lược phát triển hướng ngoại. 14
6 Trình độ quản lý và năng lực của người lao động. 15
7 Tình hình kinh tế - chính trị trong khu vực và trên thế giới. 15
IV. Các quan điểm và yêu cầu thu hút FDI theo vùng kinh tế tại Việt Nam. 16
1. Các quan điểm về thu hút FDI . 16
2. Các yêu cầu thu hút FDI . 18

Phần II: Thực trạng thu hút FDI vào các vùng kinh tế ở Việt Nam trong thời gian qua. 19

I. Giới thiệu về sự hình thành các vùng kinh tế ở Việt Nam. 19
II. Khái quát về thực trạng thu hút FDI vào nền kinh tế Việt Nam nói chung. 20
1. Vị trí và tầm quan trọng của đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế Việt Nam. 20
2. Khái quát chung thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 21
2.1. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo ngành kinh tế. 23
2.2. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế. 25
III. Thực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các vùng kinh tế của Việt Nam. 28
1. Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế. 28
2. Một vài nhận xét và đánh giá chung. 40
2.1. Ưu điểm 40
2.2. Tồn tại 42
2.3. Nguyên nhân. 43

Phần III: Phương hướng và các giải pháp nhằm tăng cường thu hút vào phát triển các vùng kinh tế ở Việt Nam . 45
I. Phương hướng tăng cường thu hút vốn FDI vào phát triển các vùng kinh tế ở Việt Nam 45
II. Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn FDI vào phát triển các vùng kinh tế ở Việt Nam 46
2. Khuyến khích và ưu đãi hơn nữa các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và vùng sâu, vùng núi, vùng xa. 46
3. Tạo mội điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai hoạt động mở rộng tăng công suất hiện có. 47
4. Xử lý linh hoạt hơn nữa hình thức đầu tư . 48
5. Phát triển mạnh nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. 50
6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của công đoàn. 50
7. Cần phải phát triển thị trường tài chính . 51
8. Cải tiến và tiếp nhận công nghệ hiện đại để tăng khả năng cạnh tranh Error! Bookmark not defined.
9. Tăng cường hoạt động kinh tế hướng ngoại và tích cực tìm chọn đối tác Error! Bookmark not defined.

Kết luận 52

Tài liệu tham khảo 53Xem Thêm: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế sẽ giúp ích cho bạn.