Đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD tại Cty Cổ phần dịch vụ Viễn thông và In bưu điện

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . 1CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH 2
I. Khái niệm về vốn và phân loại vốn sản xuất kinh doanh. 2
1. Khái niệm về vốn sản xuất kinh doanh. 2
2. Phân loại vốn sản xuất kinh doanh. 4
2.1. Phân loại vốn theo góc độ pháp luật. 4
2.2. Phân loại vốn theo nguồn hình thành:. 4
2.3. Phân loại vốn theo thời gian huy động vốn. 5
2.4. Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển:. 5
3. Các bộ phận cấu thành, đặc điểm vốn và nguồn vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6
3.1. Vốn cố định của doanh nghiệp . 6
3.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn cố định của doanh nghiệp . 6
3.1.2. Phân loại vốn cố định của doanh nghiệp . 7
3.2. Vốn lưu động của doanh nghiệp . 9
3.2.1.Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp . 10
3.2.2. Phân loại vốn lưu động. 11
3.2.3.Nguồn vốn lưu động. 12
II. Tầm quan trọng của vốn sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp . 14
III. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp . 15
1. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 15
2. Nguyên tắc cơ bản để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 17
3. Chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng vốn. 19
4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 21
4.1. Các chỉ tiêu tổng quát đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 21
4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 22
4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 24
IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp . 25
1. Những nhân tố khách quan. 25
1.1. Trạng thái phát triển kinh tế. 25
1.2. Cơ chế quản lý và các chính sách kinh tế của nhà nước. 26
1.3. Sức mua của thị trường. 27
1.4. Thị trường tài chính . 27
1.5. Mức độ lạm phát. 28
1.6. Rủi ro bất thường trong kinh doanh. 28
2. Những nhân tố chủ quan. 29
2.1. Xác định nhu cầu vốn và sử dụng vốn kinh doanh. 29
2.2. Yếu tố chi phí. 29
2.3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành sản xuất kinh doanh. 30
2.4. Lựa chọn phương án đầu tư 31
2.5. Năng lực quản lý của doanh nghiệp . 31CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN 33
I. Khái quát chung về Công ty. 33
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty. 33
2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 35
2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 35
2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 36
3.Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 39
3.1. Tình hình phát triển sản xuất kinh doanh. 39
3.1.1. Tình hình phát triển nguồn nguyên liệu. 39
3.1.2.Tình hình phát triển các lĩnh vực sản xuất của công ty. 39
3.1.3. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. 41
3.1.4.Tình hình phát triển thị trường. 41
3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 42
3.2.1. Kết quả kinh doanh. 42
3.2.2. Vị thế của Công ty trong ngành. 46
4. Đánh giá tổng quát tình hình kinh doanh của tổng công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông và in bưu điện những năm gần đây. 46
II. Tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông và in bưu điện. 48
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông và in bưu điện 48
2. Tình hình sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông và in bưu điện 49
2.1. Cơ cấu tài sản của công ty. 49
2.2. Cơ cấu nguồn vốn của công ty. 53
3. Hiệu quả sư dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông và in bưu điện 54
3.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty. 54
3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. 58
3.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty. 61
III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông và in bưu điện 63
1. Những kết quả đạt được. 63
2. Những vấn đề còn tồn tại. 65CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN 67
I. Phương hướng phát triển của công ty những năm sắp tới. 67
1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. 67
1.1. Về nguồn hàng. 67
1.2. Về sản phẩm . 68
2. Công tác quản lý và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên. 68
2.1. Về quản lý. 68
2.2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên của công ty. 70
3. Công tác khác. 70
3.1. Về tổ chức bộ máy và cán bộ. 70
3.2. Chế độ đối với người lao động. 71
II. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông và in Bưu điện. 71
1. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nói chung 71
1.1.Các biện pháp huy động vốn sản xuất kinh doanh. 71
1.2. Các biện pháp đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh. 73
1.3. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá trong quản lý và sản xuất kinh doanh. 74
1.4. Các biện pháp điều chỉnh giá bán. 75
1.5. Xây dựng các chiến lược khách hàng. 75
1.6. Tích cực nghiên cứu và tìm kiếm thị trường đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm 76
1.7. Tăng cường quản lý hàng tồn kho. 76
1.8. Đẩy nhanh công tác thu hồi nợ và thanh toán các khoản nợ. 77
2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. 78
2.1 Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. 78
2.2. Đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định một cách thường xuyên. 79
3. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 80
3.1. Giải pháp về huy động vốn lưu động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty 80
3.2. Giải pháp bảo toàn vốn lưu động. 82
3.3. Giải pháp tăng nhanh vòng quay vốn lưu động. 83
III. Một số kiến nghị với Nhà nước. 84
1. Những cải cách nhằm tăng cường khả năng tài chính . 84
2. Những cải cách nhằm phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm . 85
3. Những cải cách nhằm phát triển thị trường tài chính . 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần dịch vụ Viễn thông và In bưu đ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần dịch vụ Viễn thông và In bưu đ sẽ giúp ích cho bạn.