Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở Cty Cổ phần giải trí Thăng Long


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1. VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động trong doanh nghiệp . 3
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp . 4
1.1.3. Phân loại VLĐ: 5
1.1.4. Kết cấu VLĐ và các nhân tố ảnh hưởng: 7
1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ 8
1.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp . 8
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ trong DN: 8
1.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TRONG DOANH NGHIỆP. 13
1.3.1. Lựa chọn phương án kinh doanh hợp lý 14
1.3.2. Khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn vốn 15
1.3.3. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh 16
1.3.4. Quản lý tốt chi phí kinh doanh 17
1.3.5. Quản lý kinh tế tài chính 17
1.3.6. Biện pháp kỹ thuật để tăng năng suất lao động 18
2.1. Đặc điểm chung của Công ty 19
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 19
2.1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Cp giải trí Thăng Long 20
2.2.2. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty 31
2.2.3. Đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần giải trí Thăng Long 40


CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ THĂNG LONG 43
3.1. Định hướng 43
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần giảI trí Thăng Long: 43
3.2.1. Giải pháp thứ nhất: Giải phóng hàng tồn kho, xác lập mức dự trữ hàng tồn kho tối ưu. 43
3.2.2. Giải pháp thứ hai: Cân đối giữa nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, giữa nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn, xác lập cơ cấu nguồn tài trợ tối ưu. 45
3.2.3. Giải pháp thứ 3: Tăng cường công tác quản lý TSLĐ 47
3.2.4. Giải pháp thứ tư: Công ty cần bổ sung tiền mặt để nâng cao khả năng thanh toán. 48
3.2.5. Giải pháp thứ 5: Tiến hành lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng nợ phải thu khó đòi. 49
3.2.6. Giải pháp thứ 6: Làm tốt công tác kế hoạch hoá tài chính cụ thể là kế hoạch huy độngvà sử dụng vốn lưu động. 51

KẾT LUẬN: 53


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở công ty Cổ phần giải trí Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở công ty Cổ phần giải trí Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.