Đề tài: Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Trung tâm TM truyền hình.


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH
VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
1.1. Khái niệm, vai trò của vốn 3
1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 11


CHƯƠNG HAI: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG NGHIỆP TỔNG HỢP ĐÔNG ANH
2.1. Một số nét cơ bản của Công ty thương nghiệp tổng hợp Đông Anh 14
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 14
2.1.2. Tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 15
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 16
2.1.4. Tình hình hoạt động của kế toán trong Công ty 18
2.1.5. Quá trình luân chuyển chứng từ 19
2.2. Tình hình tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty thương nghiệp tổng hợp đông anh 21
2.2.1. Phân tích sự tăng giảm của tổng tài sản và tổng nguồn vốn 21
2.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 35


CHƯƠNG BA: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNTH ĐÔNG ANH
3.1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thương nghiệp tổng hợp Đông Anh 44
3.1.1. Tình hình hoạt động kinh doanh 44
3.1.2. Những thuận lợi và khó khăn 44
3.2. Phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của Công ty 45
3.2.1. Mục tiêu của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 45
3.2.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn 46
3.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh 47
3.4. Một số đề xuất 48

KẾT LUẬN 50


Xem Thêm: Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Trung tâm thương mại truy
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Trung tâm thương mại truy sẽ giúp ích cho bạn.