Đề tài: Vốn kinh doanh và tình hình sử dụngvốn Kinh doanh trong doanh nghiệp

MỤC LỤC

Lời mở đầu


Phần I: Lý luận chung về vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
1. Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường:
1.1. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh:
1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường:
1.2.1. Hình thức pháp lý tổ chức của các doanh nghiệp :
1.2.1.1. Doanh nghiệp Nhà nước:
1.2.1.2. Công ty cổ phần:
1.2.1.3.Công ty trách nhiệm hữu hạn:
1.2.1.4. Doanh nghiệp tư nhân:
1.2.1.5. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
1.2.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành kinh doanh:
1.2.2.1. Ảnh hưởng của tính chất ngành kinh doanh:
1.2.2.2. Ảnh hưởng của tính thời vụ và chu kỳ sản xuất - kinh doanh:
1.2.2.3. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp :
2. Vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp :
2.1. Vốn kinh doanh:
2.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh:
2.1.2. Đặc trưng của vốn kinh doanh:
2.2. Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp :
2.2.1.Căn cứ vào mối quan hệ sở hữu về vốn:
2.2.1.1. Nguồn vốn chủ sở hữu:
2.2.1.2. Nợ phải trả:
2.2.2. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn:
2.2.2.1. Nguồn vốn thường xuyên:
2.2.2.2. Nguồn vốn tạm thời:
2.2.3. Căn cứ vào phạm vi huy động vốn:
2.2.3.1. Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp :
2.2.3.2. Nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệp :
2.3. Quản lý và sử dụng vốn kinh doanh:
2.3.1. Vốn cố định:
2.3.2. Vốn lưu động:
2.3.3. Vốn đầu tư tài chính :
3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh:
3.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ:
3.1.1. Hiệu suất sử dụng TSCĐ:
3.1.2. Mức sinh lợi VCĐ:
3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ:
3.2.1. Mức sinh lợi VLĐ
3.2.2. Số vòng quay và kỳ luân chuyển bình quân của VLĐ:
3.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VKD:
3.3.1.Vòng quay tổng vốn
3.3.2.Tỷ suất LN VKD
3.3.3.Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu
3.3.4.Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
3.3.5.Tỷ suất lợi nhuận trên giá thành toàn bộ
3.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
3.4.1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát
3.4.2. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời
3.4.3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh
4. Một số phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp :
4.1. Các nhân tố ảnh hưỏng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp :
4.1.1. Về khách quan:
4.1.2. Về chủ quan:
4.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VKD:
4.2.1. Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định:
4.2.2. Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động:


Phần II : Thực trạng vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp in thuộc NXB lao động và xã hội
1. Một vài nét chính về tình hình sản xuất kinh doanh
1.1 Quá trình hình thành và phát triển
1.2 Tình hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.1 Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.2 Đặc điểm bộ máy quản lý
1.2.3 Đặc điểm của bộ máy quản lý tài chính - kế toán
1.2.3.1 Tổ chức bộ máy taì chính kế toán
1.2.3.2 Hình thức tổ chức bộ máy tài chính - kế toán
1.2.4 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩmcủa xí nghiệp
2.Thực trạng về tổ chức quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
2.1 Đánh giá chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.1 Những thuận lợi và khó khăn
2.1.1.1 Thuận lợi :
2.1.1.2 Khó khăn :
2.1.2 Tình hình chung về hoạt động và kết quả kinh doanh
2.2 Thực trạng về tổ chức quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
2.2.1 Thực trạng về tổ chức nguồn vốn kinh doanh
2.2.2 Thực trạng về tổ chức quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
2.2.2.1 Đối với vốn cố định :
2.2.2.1.1 Tổ chức và quản lý vốn cố định
2.2.2.1.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.2.2.2 Đối với vốn lưu động
2.2.2.2.1 Tổ chức và quản lý sử dụng vốn lưu động
2.2.2.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.2.2.3 Đối với khả năng thanh toán
2.2.2.4 Đối với vốn kinh doanh


Phần III : Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh tổ chức và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở xí nghiệp in trực thuộc NXB Lao động và Xã hội
1. Khai thác thị trường đầu tư
2Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh
3.Xây dựng kế hoạch huy động vốn và sử dụng vốn
4. Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp
5. Phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm


Xem Thêm: Vốn kinh doanh và tình hình sử dụngvốn Kinh doanh trong doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn kinh doanh và tình hình sử dụngvốn Kinh doanh trong doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.