Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Cty Điện tử Công nghiệp


MỤC LỤC
Lời mở đầu 1Phần I: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty điện tử Công nghiệp 3
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 3
1. Sự ra đời và quá trình phát triển của Công ty: 3
2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty: 4
3. Kết quả sản xuất kinh doanh một số năm gần đây của Công ty: 5
II. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của Công ty Điện tử Công nghiệp ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn: 8
1. Đặc điểm về cơ cấu sản xuất và cơ cấu tiêu thụ của Công ty 8
1.1. Cơ cấu sản xuất của Công ty: 8
1.2 Cơ cấu tiêu thụ: 10
2. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức hoạt động và cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty. 11
2.1. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty: 11
2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 14
3. Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh: 18
3.1 Đặc điểm về thị trường: 18
3.2. Nhà cung ứng: 18
4. Đặc điểm về lao động của Công ty: 19
5. Đặc điểm về máy móc thiết bị của Công ty. 24


Phần II: thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của công ty điện tử công nghiệp: 26
1.Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua: 26
2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty điện tử Công nghiệp: 27
2.1 Phân loại vốn của Công ty: 27
2.1.1 Phân theo vốn cố định và vốn lưu động: 27
2.1.2 Phân theo vốn chủ sở hữu và vốn vay: 32
2.2. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty: 34
2.3.1 Các chỉ số phản ánh khả năng thanh toán của Công ty: 34
2.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động của Công ty. 35
2.3.3 Các chỉ số về doanh lợi: 38
II. Đánh giá tổng quát về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty điện tử Công nghiệp 39
1. Những mặt tích cực trong việc đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn 40
2. Những tồn tại trong việc đảm bảo sử dụng vốn 41
2.1 Những tồn tại trong việc đảm bảo hiệu qủa sử dụng vốn cố định 41
2.2 Những tồn tại trong việc đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn 42
3. Nguyên nhân: 42
3.1. Nguyên nhân chủ quan: 42
3.2. Nguyên nhân khách quan: 44


Phần III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty điện tử Công nghiệp 45
1. Tăng cường đầu tư mới tài sản cố định, đặc biệt là đổi mới, hiện đại hoá máy móc thiêt bị phục vụ trực tiếp cho sản xuất, thi công. 46
2. Nâng cao tốc độ chu chuyển vốn 47
3. Đa dạng và áp dụng hợp lý các nguồn vốn. 49


Kết luận 51


Xem Thêm: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty Điện tử Công nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty Điện tử Công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.