Đề tài: Các Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty Xe máy – xe đạp Thống nhất

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH 4
I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN KINH DOANH 4
1. Khái niệm; 4
2. Vai trò của vốn kinh doanh. 5
II. PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VỐN KINH DOANH: 7
1. Phân loại vốn kinh doanh; 7
2. Đặc điểm của vốn kinh doanh; 11
III. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH: 20
1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn; 20
2. Các chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng vốn; 21
IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH: 25
1. Những nhân tố khách quan; 25
2. Những nhân tố chủ quan. 27


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY XE MÁY XE ĐẠP THỐNG NHẤT. 31
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 31
1. Nhiệm vụ, chức năng của công ty; 32
2. Thực trạng sử dụng vốn của công ty; 33
II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY: 36
1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định; 37
2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động; 42
3. Những kết quả đạt được và những hạn chế: 46


CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY XE MÁY XE ĐẠP THỐNG NHẤT. 48
I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY; 48
II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU; 49
1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định; 49
2. Các giải pháp nâng cao hệu quả vốn lưu động 50
3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả tổng vốn sản xuất kinh doanh. 52
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 56
1. Với nhà nước và các ngành có liên quan; 56
2. Với cơ quan chủ quản. 58

KẾT LUẬN 59
TÀI LIỆUTHAM KHẢO 60Xem Thêm: Các Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xe máy – xe đạp Thống nhất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xe máy – xe đạp Thống nhất sẽ giúp ích cho bạn.