Đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty TM vận tải Trường Giang


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1


CHƯƠNG I:Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
1.1. Vốn của doanh nghiệp 3
1.1.1. Vai trò của vốn trong doanh nghiệp . 3
a.Khái niệm về vốn trong doanh nghiệp 3
b.Vai trò của vốn trong doanh nghiệp 6
1.1.2.Các loại vốn trong doanh nghiệp 7
1.1.2.1.Phân loại vốn theo nguồn gốc. 7
a.Vốn chủ 7
b.Vốn nợ 8
1.1.2.2.Phân loại vốn theo đặc điểm luân chuyển vốn. 9
a.Vốn cố định 9
b.Vốn lưu động. 11
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn cua doanh nghiệp 13
1.2.1.Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn 13
1.2.2.Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn 17
1.2.2.1.Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả sử dụng tổng vốn. 17
1.2.2.2.Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn cố định. 18
1.2.2.3.Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn lưư động. 19
1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn cua doanh nghiệp . 20
1.3.1.Các nhân tố chủ quan. 20
1.3.2.Các nhân tố khách quan. 23


CHƯƠNG II:Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty thương mại vận tải Trường Giang 25
2.1.Khái quát về công ty thương mại vận tải Tường Giang. 25
2.1.1.Chức năng nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của công ty. 29
2.1.2.Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 35
2.2.Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty thương mại vận tải Trường Giang 38
2.2.1.Hiệu quả sử dụng tổng vốn của cụng ty 38
2.2.2.Hiệu quả sử dụng vốn cố định của cụng ty. 39
2.2.3.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. 41
2.2.4.Đánh giá khái quát thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty 44
2.2.4.1Thành tựu đạt được 44
2.2.4.2.Các hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế 44


CHƯƠNG III:Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty thương mại vận tải Trường Giang. 46
3.1.Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty thương mại vận tải Trường Giang. 46
3.2.Các giải pháp nhằm nõng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cụng ty 50
3.2.1.Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 50
3.2.2.Giải pháp nhằm nâng cao hiều quả sử dụng vốn lưu động. 51
3.2.3.Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tổng vốn. 51
3.3.Mộ số kiến nghị 52

KẾTLUẬN 54
TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty thương mại vận tải Trường Giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty thương mại vận tải Trường Giang sẽ giúp ích cho bạn.