Đề tài: Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở các Doanh nghiệp TM NN & Cty kinh doanh thép vật tư Hà Nội


MỤC LỤC


Chương I Vốn kinh doanh - nhân tố quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DNTM trong nền kinh tế thị trường 1
I.Tầm quan trọng của vốn kinh doanh đối với mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 1
1.Khái niệm về vốn kinh doanh 1
2.Phân loại vốn kinh doanh 1
3.Đặc điểm của vốn kinh doanh 3
4.Tầm quan trọng của vốn kinh doanh. 4
II.Công tác huy động, quản lý sử dụng vốn và vai trò của nó đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của DNTM. 5
1.Yêu cầu về vốn 5
2. Công tác huy động vốn, quản lý sử dụng và sử dụng vốn kinh doanh: 7
3.Vai trò của công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn kinh doanh 15


Chương II Thực trạng huy động, quản lý và sử dụng vốn kinh doanh ở các DNTM Nhà nước và ở Công ty Kinh doanh thép Vật tư Hà nội 17
I.Tầm quan trọng về DNTM Nhà nước 17
II. Công tác huy động vốn kinh doanh 25
1. Nguồn vốn từ ngân sách. 25
2. Nguồn vốn từ ngân hàng . 26
3. Huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu. 27
4. Vốn huy động bằng cách phát hành cổ phiếu. 28
5. Liên doanh liên kết. 29
III. Tình hình sử dụng vốn cố định. 29
1. Cơ cấu tài sản cố định và sự biến động của nó. 29
2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty. 30
3. Khấu hao tài sản cố định 31
4. Tình hình sử dụng vốn lưu động của Công ty: 33
5. Tình hình sử dụng tiền và khả năng thanh toán của Công ty. 34
6. Tình hình dự trữ của Công ty. 35


Chương III Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở DNTM 39
I. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá và quản lý 39
II . Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động 40
III. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 40
1.Đối với vốn cố định 40
2. Đối với vốn lưu động 44
3.Hoàn thiện chương trình Marketing 50
IV. Cổ phần hoá doanh nghiệp 53
V. Giải pháp về phía Nhà nước 55


Kết luận 58


Xem Thêm: Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở các Doanh nghiệp thương mại NN & công ty ki
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở các Doanh nghiệp thương mại NN & công ty ki sẽ giúp ích cho bạn.