Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tại vốn sản xuất kinh doanh tại Cty Dệt vải Công nghiệp Hà Nội


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU


CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SXKD TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. TỔNG QUAN VỀ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm chung về vốn SXKD của doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại vốn SXKD của doanh nghiệp
1.1.2.1. Căn cứ vào thời gian sử dụng
1.1.2.2. Căn cứ vào công dụng kinh tế
1.1.2.3. Căn cứ vào quyền sở hữu
1.1.2.4. Căn cứ vào nguồn hình thành
1.2. QUẢN LÝ VỐN SXKD CỦA DOANH NGHIỆP
1.2.1. Bảo toàn và phát triển vốn SXKD của doanh nghiệp
1.2.1.1. Bảo toàn và phát triển vốn cố định
1.2.1.2. Bảo toàn và phát triển vốn lưu động
1.2.2. Chi phí vốn của doanh nghiệp
1.2.2.1. Chi phí nợ vay
1.2.2.2. Chi phí lợi nhuận giữ lại
1.2.2.3. Chi phí vốn cổ phần
1.3. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SXKD VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.2.1. Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận
1.3.2.2. Các chỉ tiêu đo lường khả năng thanh toán
1.3.2.3. Các chỉ tiêu về cơ cấu tài chính
1.3.2.4. Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động
1.3.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.3.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.3.1. Sự phát triển của thị trường tài chính
1.3.3.2. Trình độ tổ chức và quản lý SXKD doanh của doanh nghiệp
1.3.3.3. Sự quản lý vĩ mô của nhà nước về kinh tế


CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

2.1. VÀI NÉT VỀ CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Hoạt động sản xuất kinh doan của Công ty
2.2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY
2.2.1. Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của Công ty
2.2.1.1. Phân tích kết cấu nguồn vốn SXKD theo công dụng kinh tế của nguồn vốn
2.2.1.2. Phân tích kết cấu nguồn vốn SXKD theo quyền sở hữu
2.2.1.3. Phân tích kết cấu nguồn vốn SXKD theo nguồn hình thành
2.2.2. Sự biến động về vốn của công ty
2.2.2.1. Sự biến động về vốn cố định
2.2.2.2. Sự biến động về vốn lưu động
2.2.3. Chi phí vốn của Công ty
2.2.4. Tình hình khả năng thanh toán của Công ty
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SXKD CỦA CÔNG TY
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế của Công ty trong hoạt động SXKD


CHƯƠNG III
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SXKD TẠI CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

3.1. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY
3.1.1. Giải pháp cho huy động vốn SXKD
3.1.1.1. Tài trợ nội sinh
3.1.1.2. Tài trợ ngoại sinh
3.1.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.1.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.1.3. Giải pháp giảm giá thành sản xuất
3.1.4. Chú trong hoạt động Marketing
3.1.5. Tổ chức tốt công tác hạnh toán kế toán
3.1.6. Lựa chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ tay nghề cao

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tại vốn sản xuất kinh doanh tại công ty Dệt vải Công nghiệp Hà N
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tại vốn sản xuất kinh doanh tại công ty Dệt vải Công nghiệp Hà N sẽ giúp ích cho bạn.