Đề tài: Giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn & nâng cao chất lượng tín dụng tại LVB –Chi nhánh Hà Nội


MỤC LỤC
Lời nói đầu 1Chương I
NHTM và các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM

I. Khái quát về NHTM 3
1. Khái niệm, chức năng, và 3
1.1. Khái niệm 3
1.2. Chức năng 4
1.3. Các nghiệp vụ 5
II. Hoạt động huy động vốn vầ hoạt động tín dụng của NHTM 7
1. Hoạt động huy động vốn 7
a. Sự cần thiếet của công tác huy động vốn ở ngân hàng 7
b. Các nguồn vốn của ngân hàng 7
c. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả công tác huy động vốn 14
d. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn 15
2. Hoạt động tín dụng ngân hàng 17
a. Vài trò của hoạt động tín dụng ngân hàng 17
b. Các loại hình tín dụng 19
c. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 20
d. Các nhân tố ảnh hướng đến hoạt động tín dụng 24


Chương II
Thực trình hoạt động vốn tín dụng tại ngân hàng liên doanh Lào – Việt

I. Tổng quan về NHLD Lào- Việt 29
1. Khái quát về LVB Hà nội 29
2. Cơ cấu tổ chức 30
3. Các hoạt động và nhiệm vụ 32
4.Những thuận lợi và kho khăn 35
1. Khai quát về hoạt động trong thời gian qua 35
a. Nguồn vốn 35
II. Thực trạng huy động vốn và tín dụng tại NH 39
1. Thực trạng và đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn 39
a. Về huy động vốn 39
b. Đánh giá 42
2. Đánh giá chất lượng tín dụng trong thời gian qua 43
a. Đánh giá công tác đảm bảo chất lượng tín dụng 44
* Công tác thẩm định 47
- Thực trạng thẩm định dự án đầu tư tại NHLV
- Đánh giá thẩm định dự án đầu tư tại NHLV
* Công tác quản lý vốn ( sau khi vay và khách hàng vay vốn) 49
* Công tác vay vốn và xử lý thông tin 51
* Đường lỗi và chính sách của NH đối với hoạt động cho vay 53
* Đánh giá các hoạt động khác ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn 55


Chương III.
Giải pháp và kiến nghị để tăng cường

I. Phương hướng hoạt động kinh doanh của NH trong thời gian tới 59
II. Giải pháp tăng cường khả năng huy động vốn và nâng cao hiệu quả tín dụng
tại LVB hà nội 60
1. Giải pháp đối với hoạt động huy động vốn 60
1.1. Mở rộng mạng lưới và đa dạng hoá hình thức huy động 60
1.2. Thức hiện lãi suất linh hoạt hợp lý 62
1.3. Các biện pháp khác 64
2. Giải pháp đối với hoạt động tín dụng 65
2.1. Nâng cao khâu thẩm định dự án vay vốn 65
2.2.Quản lý vốn sau khi vay 66
2.3. Thực hiện các biện pháp hạn chế nợ quá hạn 67
1. Các giải pháp chung đối với hoạt động huy dộng vốn và tín dụng 67
3. Các giả pháp 68
3.1. Tổ chức tốt các hệ thống thu thập thông tin về khách hàng 68
3.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngân hàng 69
3.3. áp dụng công nghệ hiện tại 69
3.4. Công tác thông tin quảng cáo 70
III. Kiện nghị đối với cơ quan cấp trên 70
1. Kiến nghị đối với Nhà nước 71
1. Kiệi nghị đối với NHLD Lào - Việt 71


Kết luận 72
Tài liệu tham khảoXem Thêm: Giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn & nâng cao chất lượng tín dụng tại LVB –Chi nhánh Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn & nâng cao chất lượng tín dụng tại LVB –Chi nhánh Hà sẽ giúp ích cho bạn.