Đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty TNHH Thiết Bị Điện Hà Vân


MỤC LỤC
Lời mở đầu 01


Chương I:Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thiết Bị Điện Hà Vân .03
1.1. Khái quát quá trình hình thành của Công ty TNHH Thiết Điện Hà Vân 03
1.2. Các giai đoạn phát triển chủ yếu của công ty TNHH thiết bị điện Hà Vân 03
1.3. Cơ cấu sản phẩm của công ty .04
1.4. Cơ cấu lao động của công ty 04
1.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty 04
1.6. Đặc điểm cơ cấu tổ chức .06
1.6.1. Mô hình cơ cấu tổ chức. 07
1.6.2. Cơ quan chủ quản và các hệ quản lý .08
1.7. Môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới doanh nghiệp 09
1.7.1 Sự biến động của thị trường .09
1.7.2. Các nhân tố nội bộ .09
1.7.2.1.Trình độ tổ chức hoạt động kinh doanh .09
1.7.2.2. Trình độ của cán bộ quản lý và người lao động .09
1.7.2.3. Khả năng huy động vốn 09


CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CƠ CẤU VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ VÂN 10

2.1. Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thiết bị Điện Hà Vân .10
2.1.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp 10
2.1.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty 11
2.2. Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty 15
2.2.1. Sự biến động cơ cấu vốn theo nguồn vốn của công ty 15
2.2.2. Phân tích sự biến động cơ cấu vốn theo nội dung của vốn .18
2.2.3. Phân tích sự biến động của hiệu quả sử dụng tổng nguồn vốn kinh doanh của công ty 19
2.3. Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty .22
2.3.1. Phân tích ảnh hưởng chung của cơ cấu vốn kinh doanh đến hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 22
2.3.2. Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn .23
2.4. Những điểm chưa hợp lý trong cơ cấu vốn của Công ty 25
2.4.1. Nguồn vốn vay chưa được sử dụng hiệu quả 25
2.4.2. Dự trữ nhiều 25
2.4.3. Khả năng thanh toán nhanh yếu 26
2.4.4. Cơ cấu nợ chưa hợp lý 26


CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CƠ CẤU VỐN HỢP Lí NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ VÂN 27
3.1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cho Công ty .27
3.1.1. Các nhân tố nội bộ 28
3.1.2. Những điều kiện để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 28
3.1.2.1. Mở rộng hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ .29
3.1.2.2. Đổi mới phương thức huy động vốn 29
3.1.2.3. Nâng cao vòng quay vốn lưu động .30
3.1.2.4. Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý tài chính 30
3.1.2.5. Thực hiện tốt việc thu hồi và thanh tóan các khoản nợ 31
3.1.2.6. Đào tạo nhân lực .31
3.1.2.7. Xây dựng cơ cấu vốn kinh doanh hợp lý .31
3.2. Phương pháp xây dựng cơ cấu vốn hợp lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty trong năm 2008 .31
3.2.1. Các căn cứ chủ yếu đẻ xác định cơ cấu vốn hợp lý cho Cụng ty 32
3.2.1.1. Kế hoạch kinh doanh 32
3.2.1.2 Nhu cầu vốn .32
3.2.1.3. Khả năng tự tài trợ và vay vốn của Công ty .36
3.2.2. Các chỉ số tài chính cơ bản cho cơ cấu vốn năm 2008 của Công ty .37
3.2.2.1. Phương hướng kinh doanh của Công ty trong năm 2008 37
3.2.2.2. Chỉ số tài chính cơ bản cho cơ cấu vốn cơ bản năm 2008 của công ty 40

KẾT LUẬN 45
Danh mục tài liệu tham khảo .46Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Thiết Bị Điện Hà Vân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Thiết Bị Điện Hà Vân sẽ giúp ích cho bạn.