Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty Xi Măng Bỉm Sơn

MỤC LỤC
Lời nói đầu 1Phần I: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 3
I Vốn và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
1. Khái niệm 3
2. Phân loại vốn 5
2.1 Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển 5
2.2 Phân loại vốn theo nguồn hình thành 10
2.3 Phân loại vốn theo thời gian huy động và sử dụng 13
3. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 14
II Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 16
1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn 16
2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 18
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 21
3.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 21
3.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 23
III Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 25
1. Các nhân tố khách quan 25
1.1 Môi trường tự nhiên 25
1.2 Môi trường pháp lý 25
1.3 Môi trường kinh tế 25
1.4 Môi trường chính trị văn hoá xã hội 26
1.5 Môi trường kỹ thuật công nghệ 26
2. Các nhân tố chủ quan 26
2.1 Trình độ của lực lượng lao động 26
2.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 28


Phần II Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xi măng Bỉm Sơn 29
I Một số nét về công ty xi măng Bỉm Sơn 29
1. Quá trình hình thành và phát triển 29
2. Bộ máy tổ chức và quản lý của công ty 32
3. Một số đặc điểm về công nghệ và thị trường của công ty xi măng Bỉm Sơn 36

3.1 Quy trình công nghệ của công ty xi măng Bỉm Sơn 36
3.2 Về thị trường của công ty 37
II Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xi măng Bỉm Sơn 39
1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty thời gian qua 39
2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 48
2.1 Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD 48
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định 50
2.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động 58
III Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 62
1. Những kết quả đạt được 62
2. Những tồn tại và nguyên nhân 63


Phần III Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xi măng Bỉm Sơn 66
I Định hướng phát triển của công ty 66
II Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 69
1 Thường xuyên đánh giá và đánh giá lại TSCĐ 70
2 Lựa chọn phương pháp trích khấu hao 70
3 Nâng cao hiệu suất sử dụng TSCĐ 71
4 Thuờng xuyên sữa chữa duy tu bảo dưỡng TSCĐ 71
5 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 72
6 Quản lý tốt vốn lưu động tại công ty 72
7 Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá trong tổ chức và sản xuất kinh doanh 74
8 Đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm 74
9 Mạnh dạn đầu tư công nghệ mới vào sản xuất 78
10 Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên 79
III Kiến nghị 79
1. Kiến nghị với nhà nước 79
2. Kiến nghị với tổng công ty 81

Kết luận 83
Tài liệu tham khảo 85Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xi Măng Bỉm Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xi Măng Bỉm Sơn sẽ giúp ích cho bạn.