Đề tài: Hiệu quả sử dụng vốn tại Cty Cơ Điện công trình - Thực trạng & Giải pháp phát triển


MỤC LỤC

Lời nói đầu 4


Chương 1 : Cơ sở lý luận và phương pháp luận về vồn kinh doanh của
doanh nghiệp 6
1.1 Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 6
1.1.1 Khái niệm về vốn 6
1.1.2 Những đặc trưng cơ bản của vốn 7
1.1.3 Kết cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp 10
1.1.3.1 Phân loại vốn dưới góc độ tài sản 10
a.Vốn lưu động 10
b.Vốn cố định 12
1.1.3.2 Phân loại vốn dưới góc độ nguồn hình thành 16
a. Vốn chủ sở hữu 16
b. Công nợ phải trả 16
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn 18
1.2.1 Khái niệm về hiệu quả -hiệu quả sử dụng vốn 18
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 19
1.3 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 20
1.3.1 Quan điểm và tiêu thức xác định hiệu quả sử dụng vốn
kinh doanh 20
1.3.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 22
1.3.2.1 Các chỉ tiêu tổng hợp 22
1.3.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định 24
1.4 Phương pháp đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả
sử dụng vốn 27
1.4.1 Các phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 27
1.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 28
1.4.2.1 Các nhân tố lượng hoá 28
1.4.2.2 Các nhân tố phi lượng hoá 29
a. Các nhân tố khách quan 29
b. Các nhân tố chủ quan 30


Chương 2: Thực trạng quản lý và sử dụng vốn tại Công ty Cơ Điện Công Trình 31
2.1 Giới thiệu khái lược về Công ty Cơ Điện Công Trình 31
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 31
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty 32
2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 35
2.2 Thực trạng quản lý và sử dụng vốn tại Công ty Cơ Điện Công Trình 35
2.2.1 Khái quát về vốn và sử dụng vốn tại Công ty Cơ Điện Công
Trình trong một số năm gần đây. 36
2.2.2 Nguồn vốn và tình hình tài chính của Công ty 46
2.2.2.1 Cơ cấu nguồn vốn của Công ty 46
2.2.2.2 Tình hình tài chính của công ty trong những năm qua 50
2.3 Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Cơ Điện
Công Trình 52
2.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 52
2.3.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Cơ Điện
Công Trình 56
2.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cơ Điện Công
Trình 59
2.4 Đánh giá khái quát về tình hình sử dụng vốn kinh doanh tại Công
ty Cơ Điện Công Trình trong những năm qua 66
2.4.1 Những kết quả tiêu biểu 66
2.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân 68


Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại
Công ty Cơ Điện Công Trình 72
3.1 Những giải pháp nhằm tạo cho công ty một nguồn vốn vững chắc 72
3.2 Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cơ
Điện Công Trình 74
3.2.1 Thực hiện một cơ cấu vốn hợp lý tại Công ty Cơ Điện Công
Trình 74
3.2.2 Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại
Công ty Cơ Điện Công Trình 74
3.2.3 Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lưu động tại
Công ty Cơ Điện Công Trình 76
3.2.4 Trích lập quỹ dự phòng tài chính và dự toán ngân quỹ 78
3.3 Một số kiến nghị về các giải pháp vĩ mô để tạo điều kiện thuận
lợi cho việc sử dụng vốn của Công ty 79
3.3.1 Thực hiện ưu đãi trong cơ chế chính sách về tài chính 79
3.3.2 Tạo ra một môi trường kinh tế, xã hội ổn định đảm bảo cho
việc đầu tư vốn có hiệu quả 80

Kết luận 81
Tài liệu tham khảo 83Xem Thêm: Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cơ Điện công trình - Thực trạng & Giải pháp phát triển
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cơ Điện công trình - Thực trạng & Giải pháp phát triển sẽ giúp ích cho bạn.