Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Cty phát hành sách Hà Nội


Mục lục

A. lời nói đầu 1


Phần I: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của 2
Doanh nghiệp 2
1.1 Vốn và vai trò của vốn đối với Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 2
1.1.1. Khái niệm về vốn 2
1.1.2. Phân loại vốn 4
1.1.2.1. Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển 4
1.1.2.1.1. Vốn cố định 4
1.1.2.1.2. Vốn lưu động 6
1.1.2.2. Phân loại vốn theo nguồn hình thành 8
1.1.2.2.1. Vốn chủ sở hữu 8
1.1.2.2.2. Vốn huy động của Doanh nghiệp 9
1.1.2.3. Phân loại vốn theo thời gian huy động và sử dụng . 10
1.1.2.3.1. Vốn thường xuyên 10
1.1.2.3.2. Vốn tạm thời 11
1.1.4. Vai trò của vốn đối với Doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 12
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn trong Doanh nghiệp 14
1.2.1. Khái niệm 14
1.2.2. Các chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng vốn 16
1.2.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn của Doanh nghiệp 16
12.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 18
1.2.2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 18
1.2.2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 20
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn 22
1.3.1. Các nhân tố khách quan 22
1.3.1.1. Môi trường tự nhiên 22
1.3.1.2. Môi trường pháp lý 22
1.3.1.3. Môi trường kinh tế 22
1.3.1.4. Môi trường chính trị văn hoá xã hội 23
1.3.1.5. Môi trường kỹ thuật công nghệ 23
1.3.2. Các nhân tố chủ quan 23
1.3.2.1. Trình độ của lực lượng lao động 23
1.3.2.2. Đặc điểm cảu sản xuất kinh doanh 25


Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty Phát hành sách Hà Nội 26
2.1. Khát quát về công ty 26
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Phát hành sách Hà Nội 26
1. Phòng tổ chức hành chính 28
2. Phòng kế hoạch tài vụ 29
3. Phòng nghiệp vụ - kinh doanh 30
4. Phòng kho xuất bán phẩm. 31
5. Các cửa hàng và hiệu sách nhân dân nội ngoại thành: 31
6. Mối quan hệ giữa các đơn vị trong Công ty 32
2.1.2. Tình hình huy động vốn tại công ty Phát hành sách Hà Nội 32
2.1.2.1. Nguồn vốn từ ngân sách cấp. 33
2.1.2.2. Nguồn vốn tự có bổ sung 34
2.1.2.3. Nguồn vốn vay ngân hàng . 34
2.1.2.4. Nguồn vốn vay khách hàng và nhà cung cấp 35
2.1.2.5. Các nguồn vốn khác. 37
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty. 37
2.2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 37
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định 41
2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động 47
2.2.3.1. Cơ cấu TSLĐ của công ty phát hành sách Hà Nội 47
2.2.3.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty. 51
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty phát hành sách 54
2.3.1. Những kết quả đã đạt được 54
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 55


Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty Phát hành sách Hà Nội 57
3.1. Định hướng phát triển của công ty 57
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Phát hành sách Hà Nội 58
3.2.1. Giảm chi phí lãi vay và lãi suất tiền vay. 58
3.2.2. Tăng tỉ trọng vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn. 58
3.2.3. Tăng cường công tác thu hồi nợ. 58
3.2.4. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động vốn. 59
3.2.5. Đẩy mạnh liên doanh liên kết với các đơn vị khác. 59
3.2.6. Lựa chọn phương pháp trích khấu hao. 59
3.2.7. Thường xuyên đánh giá và đánh giá lại TSCĐ 60
3.2.8. Nâng cao hiệu suất sử dụng TSCĐ. 61
3.2.9. Thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ 61
3.2.10. Đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ của công ty. 62
3.2.11. Quản lý tốt VLĐ trong công ty 62
3.2.12. Mạnh dạn đầu tư dây truyền công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh 63
3.2.13. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên 63
3.2.14 Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán 64
3.2.15. Đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm 64
3.2.16. Lựa chọn phương án kinh doanh hợp lý 64
3.3. Kiến nghị 65
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 65
3.3.2. Kiến nghị với các ngành có liên quan 67

C. Kết luận 68
D. tài liệu tham khảo 70Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty phát hành sách Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty phát hành sách Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.