Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp In Hậu Cần


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 2
1.1.Nguồn vốn của doanh nghiệp . 2
1.1.1.Khái niệm nguồn vốn. 2
1.1.2.Đặc trưng của vốn. 3
1.1.3.Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp . 4
1.1.4.Phân loại nguồn vốn. 5
1.1.4.1.Căn cứ theo nguồn hình thành. 5
1.1.4.2.Căn cứ theo quá trình chu chuyển. 12
1.2.Hiệu quả sử dụng vốn 16
1.2.1.Khái niêm hiệu quả và hiệu quả sử dụng vốn 16
1.2.2.Các chỉ tiêu đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn 17
1.2.2.1.Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định – TSCĐ 17
1.2.2.2.Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động – TSLĐ 19
1.2.2.3.Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn 21
1.2.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 22
1.2.3.1.Chu kỳ sản xuất 22
1.2.3.2.Đặc điểm về kỹ thuật sản xuất 23
1.2.3.3.Đặc điểm về sản phẩm của doanh nghiệp 23
1.2.3.4.Tác động của thị trường 23
1.2.3.5.Trình độ nhân sự 24
1.2.3.6.Trình độ quản lý và sử dụng các nguồn vốn 24
1.2.4.Nguyên tắc cơ bản của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 24


CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP IN HẬU CẦN 28
2.1.Khái quát về Xí nghiệp in Hậu Cần 28
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp in Hậu Cần 28
2.1.2.Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp in Hậu Cần 29
2.1.3.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp in Hậu Cần 31
2.1.3.1.Khái quát về sản phẩm của đơn vị 31
2.1.3.2.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 32
2.1.3.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất 33
2.2.Thực trạng sử dụng vốn tại Xí nghiệp in Hậu cần 34
2.2.1.Tình hình tổ chức nguồn vốn của Xí nghiệp in Hậu cần 34
2.2.2.Kết cấu vốn của Xí nghiệp in Hậu Cần 35
2.2.3.Hiệu quả sử dụng vốn của Xí nghiệp in Hậu Cần 36
2.2.3.1.Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Xí nghiệp 36
2.2.3.2.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Xí nghiệp 37
2.2.3.3.Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Xí nghiệp 39
2.3.2.Những hạn chế và nguyên nhân 41
2.3.2.1.Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn cố định 41
2.3.2.2.Hạn chế trong quản lý sử dụng vốn lưu động 42


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO 43
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP IN HẬU CẦN 43

3.1.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp in Hậu Cần 43
3.1.1.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 43
3.1.1.1.Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư đổi mới tài sản cố định 43
3.1.1.2.Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định 44
3.1.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 45
3.1.2.1.Quản lý tiền mặt tốt hơn 45
3.1.2.2.Quản lý tốt hơn vốn lưu động trong khâu sản xuất 45
3.1.2.3.Thực hiện công tác dự toán ngân quỹ 46
3.1.2.4.Xí nghiệp cần phải tổ chức nguyên vật liệu sản xuất một cách hợp lý 46
3.2.Kiến nghị 47
3.2.1.Kiến nghị với Nhà nước 47
3.2.2.Kiến nghị với cơ quan quản lý cấp trên 47

KẾT LUẬN 49


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp In Hậu Cần
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp In Hậu Cần sẽ giúp ích cho bạn.