Đề tài: Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng Cty Rau Quả Viêt Nam


MỤC LỤC


Phần I: Hiệu quả sử dụng vốn – mối quan tâm lớn của doanh nghiệp
I. Một số vấn đề cơ bản về vốn sản xuất kinh doanh.
1. Khái niệm và vai trò của vốn sản xuất kinh doanh.
2. Vốn cố định.
3. Vốn lưu động.
II. Hiệu quả sử dụng vốn và vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
1. Tình hình sử dụng vốn trong doanh nghiệp .
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.
3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng vốn của doanh nghiệp .


Phần II: Phân tích tình hình sử dụng vốn ở Tổng công ty Rau quả Việt Nam.
I. Tình hình chung ở Tổng công ty Rau quả Việt Nam.
1. Đặc điểm hoạt động cuả Tổng công ty.
2. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Rau quả Việt Nam.
3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Tổng công ty rau quả Việt nam.
II. Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty Rau quả Việt nam trong những năm qua.
1. Vốn và cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Rau quả Việt nam.
2. Phân tích tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty Rau quả Việt Nam.


Phần III: Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Rau quả Việt nam.
I. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
1. Đối với vốn cố định.
2. Đối với vốn lưu động

Kết luận
Tài liệu tham khảo.Xem Thêm: Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty Rau Quả Viêt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty Rau Quả Viêt Nam sẽ giúp ích cho bạn.