Đề tài: Huy động vốn cho SXKD ở Xí nghiệp xây lắp Điện – Cty Điện lực 1


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1PHẦN 1: CÁC NGUỒN VỐN VÀ VIỆC HUY ĐỘNG VỐN
Ở DOANH NGHIỆP 2
1.1. VỐN VÀ CÁC NGUỒN VỐN 2
1.1.1. Vốn 2
1.1.2. Các nguồn vốn 3
1.2. CÁC HÌNH THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN HUY ĐỘNG VỐN 5
1.2.1. Các hình thức huy động vốn. 5
1.2.2. Các điều kiện huy động vốn 9
1.3. YÊU CẦU VỚI VIỆC HUY ĐỘNG VỐN 11


PHẦN 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN Ở XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC I 13
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN I. 13
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển xí nghiệp. 13
2.1.2. Các nguồn lực 14
2.1.3. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 15
2.2. TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 25
2.2.1. Nguồn vốn chủ sở hữu 25
2.2.2. Nguồn vốn vay 26
2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA XÍ NGHIỆP 29
2.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN
CỦA XÍ NGHIỆP 32
2.4.1. Các nhân tố chủ quan 32
2.4.2. Các nhân tố khách quan 33


PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA XÍ NGHIỆP 34
3.1. NHU CẦU VỐN CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI. 34
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN 36
3.2.1. Đối với xí nghiệp 36
3.2.2. Kiến nghị với Nhà nước 42

KẾT LUẬN 49
Tài liệu tham khảo 50Xem Thêm: Huy động vốn cho sản xuất kinh doanh ở Xí nghiệp xây lắp Điện – công ty Điện lực 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Huy động vốn cho sản xuất kinh doanh ở Xí nghiệp xây lắp Điện – công ty Điện lực 1 sẽ giúp ích cho bạn.