Đề tài: Thực trạng huy động & sử dụng vốn ở Tổng Cty Thép VN


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1


CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ . 2
I. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP 2
1.1. Khái niệm đầu tư phát triển 2
1.2. Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 3
II. VỐN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP 7
2.1. Khái niệm vốn và vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 7
2.2. Vai trò của vốn trong đầu tư phát triển của doanh nghiệp 10
2.3. Phân loại vốn đầu tư của doanh nghiệp 11
III. LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CHO ĐTPT TRONG DOANH NGHIỆP 12
3.1. Xác định nhu cầu vốn đầu tư 12
3.2. Các nguồn vốn tài trợ: 15
3.3 Hình thức huy động vốn dài hạn 19
3.4. Cân đối cung cầu vốn: 27
3.5. Biện pháp nâng cao khả năng huy động vốn 27
IV.SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP 29
4.1. Mối quan hệ giữa huy động và sử dụng vốn ĐTPT 29
4.2. Một số quy đinh của Nhà nước về quản lý sử dụng vốn cho các dự án đầu tư 30
4.3. Nội dung sử dụng vốn ĐTPT 32
4.4. Quản lý vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ĐTPT 34
4.5. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 35


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN Ở TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM. 37
I. GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY THÉP 37
1.1. Đặc điểm của ngành thép 37
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty thép Việt Nam 38
II. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA VSC 39
2.1. Nhu cầu vốn đầu tư của VSC 39
2.2. Khả năng huy động vốn đầu tư của VSC 42
2.3 Các hình thức huy động vốn chủ yếu của VSC 44
III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA VSC TRONG NHỮNG NĂM QUA. 49
3.1. Tình hình sử dụng vốn đầu tư phát triển phân theo cơ cấu công nghệ 49
3.2. Tình hình sử dụng vốn cho đầu tư cho các chủng loại sản phẩm 53
3.3 Tình hình sử dụng theo cơ cấu tái sản xuất của vốn đầu tư 56
3.4. Sử dụng vốn đầu tư vào các liên doanh 58
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 60
4.1. Kết quả đầu tư . 60
4.2. Hiệu quả đầu tư 61
4.3. Những khó khăn và tồn tại trong huy động và sử dụng vốn của VSC. 63


CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP 67
I. KẾ HOẠCH CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM: 67
1.1. Kế hoạch sản xuất : 67
1.2. Kế hoạch đầu tư phát triển 68
II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ 71
2.1. Về huy động vốn: 71
2.2.Về sử dụng vốn: 75
2.3. Các giải pháp chung khác 80
III. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ: 82
3.1. Các giải pháp về huy động vốn 82
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 85

KẾT LUẬN 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO 89Xem Thêm: Thực trạng huy động & sử dụng vốn ở Tổng công ty Thép Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng huy động & sử dụng vốn ở Tổng công ty Thép Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.