Đề tài: Kế hoạch và Giải pháp huy động vốn đầu tư trong nước của Việt Nam


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1


CHƯƠNG I: Lí LUẬN CHUNG 2
I- Khái niệm về đầu tư , kế hoạch khối lượng vốn đầu tư và vốn đầu tư 2
1- Khái niệm về đầu tư 2
2- Khái niệm kế hoạch vốn đầu tư 2
3- Khái niệm vốn đầu tư 2
II- Vai trò, nhiệm vụ của kế hoạch huy động vốn đầu tư trong nước đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam 3
1- Nhiệm vụ của kế hoạch huy động vốn đầu tư trong nước 3
1.1. Xác định nhu cầu khối lượng vốn đầu tư xã hội cần có kỳ kế hoạch 3
1.2. Xác định tỷ lệ cơ cấu vốn đầu tư 3
1.3. Xác định nguồn đảm bảo vốn đầu tư có thể trong kỳ kế hoạch 4
a- Đối với nguồn vốn trong nước 4
b- Vốn nước ngoài 4
2- Vai trò của vốn đầu tư trong nước 5
2.1. Vai trò của vốn trong nước đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5
2.2. Các nguồn hình thành vốn đầu tư trong nước 6
a) Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước 7
b) Nguồn vốn dân cư và các tổ chức kinh tế xã hội 7
c) Nguồn vốn tín dụng ngõn hàng 8
d) nguồn vốn tự có của doanh nghiệp 8
2.3. Ý nghĩa của vấn đề huy động vốn trong nước 9
III- Kinh nghiệm của một số nước về việc huy động vốn đầu tư trong nước 10
1- Kinh nghiệm của Trung Quốc 10
2- Khuyến khích đầu tư ở Malaysia 10


CHƯƠNG II: NỘI DUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 12
I- Nội dung kế hoạch vốn đầu tư 12
1- Xây dựng nhu cầu khối lượng vốn đầu tư xã hội 12
a- Tổng nhu cầu khối lượng vốn đầu tư 12
b- Xác định khả năng tiết kiệm của nền kinh tế kỳ kế hoạch 13
c- Phân chia tổng nhu cầu vốn đầu tư theo ngành và địa phương 14
2- Cân đối nhu cầu với các nguồn đảm bảo vốn đầu tư xã hội 17
II- Tình hình huy động vốn đầu tư trong nước 18
1- Tình hình huy động vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước 18
2- Vốn tín dụng ngân hàng đầu tư cho phát triển kinh tế 20
3. Nguồn vốn trong dân cho đầu tư phát triển. 21
a- Nguồn hình thành. 21
b- Hướng sử dụng và hình thức tồn tại 22
4- Tình hình huy động vốn đầu tư qua nguồn vốn tự cú của doanh nghiệp 24
III- Kết luận 25


CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 27
I- Tổng nhu cầu huy động vốn đầu tư 27
1- Tổng nhu cầu vốn đầu tư 27
a- Căn cứ 27
b- Nhu cầu 27
2- Kế hoạch huy động vốn trong nước 28
a- Huy động vốn trung hạn và dài hạn trong điều kiện hiện nay 28
b- Huy động và sử dụng qua hệ thống ngõn hàng 29
II- Giải pháp huy động vốn đầu tư trong nước 29
1- Thực hành chính sách tiết kiệm để tăng tích luỹ vốn 29
1.1- Tiết kiệm trong khu vực Nhà nước 29
1.2. Tiết kiệm trong các doanh nghiệp 30
1.3. Tiết kiệm trong dõn cư 30
2- Tiếp tục đổi mới và thu hỳt nguồn vốn đầu tư qua các tổ chức tài chính trung gian 30
a- Đổi mới và chấn chỉnh hoạt động hệ thống ngõn hàng và các tổ chức tín dụng 30
b- Tăng cường huy động vốn trung và dài hạn trong dõn 31
3- Tiếp tục đổi mới và quản lý có hiệu quả các doanh nghiệp Nhà nước 31
a- Cần đẩy nhanh sắp xếp và đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước 31
b- Thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 31
4- Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện ngân sách Nhà nước 31
a- Huy động đầu tư cho phát triển qua ngân sách Nhà nước bằng cách tăng thu ngân sách. 31
b- Tăng quy mô đầu tư từ ngân sách và sử dụng đúng hướng vốn vay 32
c- Nâng cao chất lượng quản lý cấp và phát kiểm sóat chi ngân sách Nhà nước 32
5- Tăng cường đầu tư tư ngõn 32
6- Phát hành trái phiếu Nhà nước dài hạn 33
7- Đẩy mạnh việc phát triển thị trường chứng khóan 33

KẾT LUẬN 34


Xem Thêm: Kế hoạch và Giải pháp huy động vốn đầu tư trong nước của Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế hoạch và Giải pháp huy động vốn đầu tư trong nước của Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.