Đề tài: Biện pháp huy động & sử dụng vốn ở Cty Vật tư vận tẩi & xây dựng công trình Giao thông


MỤC LỤC
MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN VÀ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
I. Khái quát về vốn và vấn đề sử dụng vốn.
1. Khái niệm và vai trò của vốn.
1.1. Khái niệm:
1.2. Vai trò của vốn:
2. Phân lại vốn:
2.1. Theo quy định của pháp luật: Gồm 2 loại:
2.2. Theo trình tự hình thành vốn: Gồm 4 loại:
2.3. Theo phương pháp thức chuy chuyển vốn: gồm 2 loại.
2.4. Theo đặc điểm sở hữu vốn: Gồm 2 loại
3. Vấn đề sử dụng và bảo toàn vốn.
3.1. Vấn đề sử dụng vốn:
3.2. Bảo toàn và phát triển vốn trong kinh doanh:
II. Các phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và hệ thống cách chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn:
1. Các phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.
1.1. Phưong pháp đánh giá thời hạn thu hồi vốn từ lợi nhuận và khấu hao.
1.2. Phương pháp đánh giá dựa trên sự bảo toàn và phát triển vốn.
2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn:
2.1. Khái niện chung về hiệu quả:
2.2. Hệ thống các chỉ tiêu.
III. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành xây dựng giao thông trong nền kinh tế thị trường ở nước ta.
1. Doanh nghiệp xây dựng giao thông và mối quan hệ kinh doanh trong nền kinh tế thị trường:
2. Nhiệm vụ của ngành xây dựng giao thông trong nền kinh tế thị trường:
3. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng giao thông và đặc điểm của quá trình sản xuất kinh doanh trong các đơn vị vật tư và xây dựng giao công trình giao thông:
3.1. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng giao thông:
3.2. Đặc điểm của quá trình sản xuất, xây dựng giao thông:
3.3. Đặc điểm của quá trình sản xuất, kinh doanh cung ứng của đơn vị dịch vụ vật tư vận tải:
4. Đặc trưng và vai trò của vốn trong doanh nghiệp xây dựng giao thông:
4.1. Đặc thưng của vốn cố định trong doanh nghiệp xây dựng giao thông:
4.2. Đặc trưng của vốn lưu động trong doanh nghiệp xây dựng giao thông:
4.3. Vai trò của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng giao thông:


CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY VẬT TƯ VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
I. Khái quát về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của công ty vật tư vận tải và XDCTGT.
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty:
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của công ty.
2.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty.
2.2. Cơ cấu tổ chức quản lý bộ máy của công ty.
3. Đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ của công ty:
3.1. Đặc điểm về sản phẩm.
3.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh.
4. Tình hình xây lắp, kinh doanh của công ty qua một vài năm gần đây:
4.1. Về Vận tải:
4.2. Về xây dựng:
4.3. Về thương mại:
4.4. Về dịch vụ:
4.5. Về đào tạo:
II. Tình hình huy động, quản lý và sử dụng vốn ở công ty.
1. Hiện trạng về vốn của công ty.
2. Các hình thức huy động vốn ở công ty trong một vài năm qua:
2.1. Đảm bảo vốn từ nội bộ công ty:
2.2. Huy động vốn từ bên ngoài công ty:
3. Đánh giá khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TRANCO.
3.2 Lợi nhuận:
III. đánh giá Tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và hiệu quả sử dụng vốn của công ty TRANCO qua các chỉ tiêu phản ánh.
1. Đánh giá qua chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp:
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động:
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiêu quả sử dụng vốn cố định.
4. Một số chỉ tiêu tài chính :
IV. Nhận xét chung về hiệu quả huy động và sử dung vốn của Công ty:


CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY “VẬT TƯ VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG”
I. Phương hướng lựa chọn hình thức huy động vốn của công ty:
1. Căn cứ lựa chọn:
1.1. Đưa vào mục đích sử dụng vốn:
1.2.Căn cứ vào tình hình tài chính hiện có và khả năng cải thiện tình hình tài chính của công ty:
1.3. Căn cứ vào mức độ sẵn sàng cung ứng vốn và khả năng vốn của nhà tài trợ:
1.4. Căn cứ vào khả năng giải quyết các hậu quả xảy ra khi huy động vốn:
1.5. Căn cứ vào cơ cầu tài chính của công ty:
1.6. Căn cứ vào chi phí sử dụng vốn trong công ty:
2. Một số biện pháp chủ yếu để huy động vốn của công ty:
2.1. Huy động vốn từ cán bộ công nhân viên:
2.2. Mua và nhập các thiết bị trả chậm
2.3. Huy động vốn bằng hình thức liên doanh, liên kết:
2.4. Sử dụng linh hoạt nguồn vốn từ các dự án xây dựng.
2.6. Cổ phần hóa doanh nghiệp .
II. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn ở công ty:
1. Một số biện pháp cụ thể:
1.1. Định hướng trong đầu tư :
1.2. Giải pháp quản lý và sử dụng tài sản lưu động:
1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định:
1.5. Hoàn thành chương trình Marketing-lựa chọn phương pháp thúc đẩy bán hàng:
1.6. Nâng cao trình độ quản lý của cán bộ trong công ty:
1.7. Nâng cao năng lực nhận thầu các công trình giao thông:
3. Một số kiến nghị với cơ quan quản lý cấp trên về những điều kiện vĩ mô cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy và sử dụng vốn ở công ty:
3.2. Mở rộng loại hình thuê mua tài sản tài chính tại các Ngân hàng.
3.3. Sớm thành lập và phát huy hiệu quả của Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.
3.4. Tạo môi trường kinh tế, luật pháp cho sự hình thành và phát triển của thị trường vốn, thị trường chứng khoán:

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 70Xem Thêm: Biện pháp huy động & sử dụng vốn ở công ty Vật tư vận tẩi & xây dựng công trình Giao thông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp huy động & sử dụng vốn ở công ty Vật tư vận tẩi & xây dựng công trình Giao thông sẽ giúp ích cho bạn.