Đề tài: Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ của Cty 198 Bộ Quốc Phòng


MỤC LỤC

Lời nói đầu 1


Chương I: Vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định 3
của Doanh nghiệp 3

I. Tầm quan trọng của vốn cố định đối với Doanh nghiệp 3
1. Khái niệm, đặc điểm và nguồn hình thành vốn cố định trong Doanh nghiệp. 3
1.1. Khái niệm vốn cố định: 3
1.2. Phân loại tài sản cố định : 3
1.2.1.Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện. 4
1.2.2.Phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng gồm : 4
1.2.3. Phân loại tài sản cố định theo tính chất, công dụng kinh tế. 5
1.2.4. Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu. 5
1.2.5. Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành. 6
1.2.6. Phân loại tài sản cố định theo cách khác. 6
1.3.Đánh giá tài sản cố định. 6
1.4.Nguồn hình thành vốn cố định. 7
2. Tầm quan trọng của vốn cố định đối với Doanh nghiệp 7
3. Nội dung công tác quản lý sử dụng vốn cố định 8
3.1.Hao mòn tài sản cố định: Trong quá trình sử dụng có thể hao mòn vô hình và hao mòn hữu hình 8
3.2. Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định . 10
3.3.Bảo toàn và phát triển vốn cố định . 10
3.3 Các phương pháp khấu hao tài sản cố định. 10
II. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Doanh nghiệp 14
1- Khái niệm về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh doanh. 14
2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 14
III. Những nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp 15
1. Các nhân tố khách quan 15
1.1. Chính sách kinh tế của Đảng và nhà nước .15
1.2. Tác động thị trường 15
1.3. Các nhân tố khác 15
2. Nhân tố chủ quan 15
2.1.Ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp 15
2.2.Đặc điểm về kỹ thuật sản suất kinh doanh 16
2.3. Trình độ tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh 16
2.4. Trình độ lao động, cơ chế khuyến khích và trách nhiệm vật chất trong Doanh nghiệp. 16


Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty 198 Bộ quốc phòng 17
I. Quá trình hình thành và phát triển 17
II. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty 17
2.1 Trong việc sử dụng và quản lý vốn cố định. 20
2.2 Những hạn chế còn tồn tại trong quá trình sử dụng vốn cố định tại Công ty. 25
Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định đối với Công ty 198 Bộ quốc phòng 27
I. Hướng phát triển của Công ty 198 Bộ quốc phòng 27
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty 27

Kết luận 30
Danh mục tài liệu tham khảo 31Xem Thêm: Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ của công ty 198 Bộ Quốc Phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ của công ty 198 Bộ Quốc Phòng sẽ giúp ích cho bạn.