Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty TNHH Minh Phong


MỤC LỤC


PHẦN I
VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1 Vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .
1.1 Khái niệm về vốn
1.2 Đặc trưng của vốn trong nền kinh tế thị trường
1.3 Vai trò của vốn trong doanh nghiệp
2. Cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp
2.1 Căn cứ theo nguồn hình thành
2.2 Căn cứ vào công dụng kinh tế .

3 Hiệu quả sử dụng vốn và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn .
3.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn .
3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn .
3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn
3.3.1 Nhân tố sản phẩm và khả năng cạnh tranh
3.3.2 Cơ cấu chính sách quản lý vĩ mô của nhà nước
3.3.3 Nhân tố thi trường tài chính
3.3.4 Trình độ tổ chức và quản lý của doanh nghiệp


PHẦN II
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHONG

1. Đặc điểm chung về công ty
1.1 Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh
1.2 Các đơn vị thành viên .
1.3 Quá trình xây dựng và trưởng thành
2. Tình hình sử dụng vốn tại Công ty TNHH MINH PHONG
2.1 Đặc điểm vốn kinh doanh của công ty .
2.1.1 Kết cấu vốn kinh doanh .
2.1.2 Cơ cấu nguồn vốn của công ty
2.2 Tổ chức quản lý và sử dụng vốn tại công ty
2.2.1 Cơ cấu và tính biến động của vốn cố định
2.2.2 Cơ cấu và tính biến động của vốn lưu động .
2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH MINH PHONG


PHẦN III
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHONG

1 Nhận xét chung về công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty
2 Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới .
3 một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tai Công ty TNHH MINH PHONG i
4 Một số kiến nghịLỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường , không chỉ xuất hiện các mối quan hệ cung cầu hàng hoá mà đã xuất hiện và ngày càng phát triển quan hệ về tiền và vốn .Vốn là yếu tố quan trọng hàng đầu, tiên quyết để một doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn là yếu tố cốt lõi và biểu hiện tập trung nhất của hiệu quả sản xuất kinh doanh

Hiện nay đất nước ta đang bước vào thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá,vì vậy một trong những vấn đề nóng bỏng đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng là viêc sử dụng vốn có hiệu quả. Bởi vì chỉ khi nào doanh nghiêp có biện pháp sử dụng vốn có hiệu quả. thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, mới đảm bảo thắng trong cạnh tranh và thu được hiệu quả kinh doanh mong muốn. Vấn đề đó chỉ dược giải quyết thông qua biện pháp chủ yếu về cơ chế quản lý vốn, đảm bảo quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . đồng thời phải hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp nhằm quản lý và đánh giá đúng thực chất tình hình huy động, sử dụng vốn của doanh nghiệp , đề ra được những giải pháp cơ bản đổi mới cơ chế quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .

Nhận thức được yêu cầu đòi hỏi đó, sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH MINH PHONG, được sự giúp đỡ của các cán bộ, nhân viên công ty đặc biệt là các cán bộ trong phòng tài chính , phòng tổ chức tôi đã quyết định chọn đề tài cho luận văn tốt nghiêp của mình là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH MINH PHONG

Ngoài lời mở đầu và kết luận Chuyên đề gồm ba phần :
Phần I : Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
Phần II: Thực trạng sử dụng vốn tại công ty TNHH MINH PHONG
Phần III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH MINH PHONGXem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Minh Phong
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Minh Phong sẽ giúp ích cho bạn.