Đề tài: Các biện pháp huy động vốn tại Cty thiết bị đo Điện


Chương I 1
Cơ sở lý luận chung về các biện pháp huy động vốn trong doanh nghiệp . 3
I.Khái niệm chung về vốn 3
1.Khái niệm 3
2.Vai trò của vốn trong doanh nghiệp 4
3.Phân loại vốn trong doanh nghiệp 4
II.Nhu cầu vốn của doanh nghiệp . 7
III.Phân tích tình hình tài chính 9
1.Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn trong doanh nghiệp . 9
2.Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 10
3.Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán 12
4.Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu. 12
IV.Các phương thức huy động vốn trong doanh nghiệp . 14
IV.1.Tự tài trợ 14
1.Vốn tự có của doanh nghiệp 14
2.Quỹ khấu hao. 15
3.Lợi nhuận giữ lại 16
IV.2.Tài trợ huy động từ bên ngoài 16
1.Các nguồn tài trợ ngắn hạn 16
2.Các nguồn tài trợ dài hạn 19


Chương II: 30
thực trạng sử dụng các biện pháp huy động vốn tại công ty thiết bị đo điện 30

I.Đặc điểm chung của công ty thiết bị đo điện: 30
1.Quá trình hình thành và phát triển . 30
2.Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Thiết bị đo điện: 34
II.Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Thiết bị đo điện trong giai đoạn 1999-2001 36
III.Phân tích tình hình tài chính của Công ty Thiết bị đo điện trong vài năm gần đây. 39
2.Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. 41
3.Phân tích kết cấu tài sản và khả năng thanh toán. 43
4.Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu. 45
IV .Các biện pháp huy động vốn tại công ty thiết bị đo điện 53
1.Vốn tự tài trợ 54
2.Vốn huy động từ bên ngoài 57
III.Nhận xét 61


Chương III: 63
Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng Cao hiiêụ quả sử dụng các biện pháp huy động vốn trong doanh nghiệp 63

I.Những định hướng về sản xuất kinh doanh của Công ty trong các giai đoạn 2002 – 2006. 63
1.Về thị trường 63
2.Về công nghệ sản xuất và vốn đầu tư 64
3.Về cơ sở vật chất và lao động 64
4.Về quản lý nguồn lực tài chính 65
5.Mục tiêu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2002-2006 66
II.Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các biện pháp huy động vốn tại Công ty Thiết bị đo điện. 66
1. Những giải pháp chung 67
2.Những giải pháp cụ thể 69
III. Một số kiến nghị nhằm nâng tạo điều kiện thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các biện pháp huy động vốn. 74
1.Về phía Nhà nước 74
2.Về phía Tổng công ty 74

Kết luận 76


Xem Thêm: Các biện pháp huy động vốn tại công ty thiết bị đo Điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp huy động vốn tại công ty thiết bị đo Điện sẽ giúp ích cho bạn.