Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty Vật tư kỹ thuật xi măng


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I. VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3
I. Vốn và vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp 3
1. Khái niệm. 3
2. Các loại vốn 4
2.1 Loại vốn theo nguồn hình thành. 4
2.2 Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển. 8
3. Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp 12
II. hiệu quả sử dụng vốn 13
1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn 13
2. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 16
2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 17
2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 18
3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp . 20
3.1 Chu kỳ sản xuất 20
3.2 Kỹ thuật sản xuất 21
3.3. Đặc điểm của sản phẩm. 21
3.4 Tác động của thị trường. 21
3.5 Trình độ đội ngũ cán bộ và công nhân sản xuất 22
3.6 Trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh 22
3.7 Trình độ quản lý và sử dụng các nguồn vốn. 23
3.8 Các nhân tố khác. 23
4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 24


PHẦN II. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 25
VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG. 25

I. Một số nét khái quát về công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 25
1 Sự hình thành và phát triển của công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 25
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của công ty. 27
3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 30
4. Khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 30
II. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng 31
1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây. 31
2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 35
2.1 Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 35
2.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng 36
2.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 39
III. Một số hạn chế trong sử dụng vốn tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 42
1. Hạn chế trong sử dụng vốn cố định 43
2. Hạn chế trong sử dụng vốn lưu động. 43


PHẦN III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG. 45
I. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 45
II. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 45
1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 45
2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 46
III. Kiến nghị 47
1. Kiến nghị với tổng công ty xi măng Việt Nam 47
2. Kiến nghị với Nhà nước 48

KẾT LUẬN 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO 51Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vật tư kỹ thuật xi măng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vật tư kỹ thuật xi măng sẽ giúp ích cho bạn.