Đề tài: Một số Giải pháp nhằm thu hút & sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn huyện


Lời mở đầu

Trong những năm qua, cùng với sự đi lên của nền kinh tế đất nước, kinh tế của huyện Văn Bàn cũng đã có những chuyển biến rõ nét điều này thể hiện hiện rõ nhất trong tốc độ gia tăng GDP của huyện. Trong giai đoạn 1996 - 2000 tốc độ gia tăng GDP bình quân đạt 7.4% khiến cho chỉ tiêu GDP bình quân đầu trong giai đoạn đã tăng từ 1435 nghìn đồng lên 1700 nghìn đồng, đời sống nhân dân trong huyện đã có sự thay đổi đáng kể. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của Văn bàn là hoạt động đầu tư . Sự nỗ lực của huyện trong việc gia tăng đầu tư đã đem lại cho nền kinh tế huyện những kết quả đáng khích lệ. Song bên cạnh đó hoạt động đầu tư Văn bàn trong những năm qua vẫn tồn tại nhiều khó khăn, chẳng hạn như đầu tư toàn xã hội còn thấp hiệu quả đầu tư một số ngành chưa cao. Vì vậy, làm thế nào để thu hút thêm và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư trên địa bàn trong những năm tới là một vấn đề cần được quan tâm. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có công trình nghiên cứu chính thức nào đề cập đến vấn đề này. Với lý do đó, bản luận văn này được hoàn thành với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào việc giải quyết những vấn đề nêu trên.

Song hoạt động đầu tư trên giác độ vĩ mô bao gồm rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu, chẳng hạn công tác kế hoạch hoá hoạt động đầu tư , thẩm định dự án đầu tư . Nhưng trong khuôn khổ có hạn của một luận văn tốt nghiệp, cũng như những hạn chế trong việc thu thập các tài liệu có liên quan, nên luận văn này chỉ dừng lại mức độ khảo sát và đánh giá hoạt động đầu tư của huyện trên một số khía cạnh cụ thể sau:
- Tổng đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện.
- Cơ cấu đầu tư theo nguồn.
- Cơ cấu đầu tư theo ngành
- Cơ cấu đầu tư theo lãnh thổ

Về mặt thời gian, luận văn này chủ yếu đề cập đến hoạt động đầu tư của huyện trong giai đoạn 1996 – 2000, là giai đoạn có nhiều chuyển biến rõ nét và cập nhật nhất, các cứ liệu thuộc khoảng thời gian trước 1996 được dùng cho mục đích tham khảo so sánh.

Với mục đích trước tiên của luận là khảo sát và đánh giá một số mặt của hoạt động đầu tư trên địa bàn huyện Văn bàn. Từ đó bản chuyên đề đưa ra “một số giải pháp nhằm thu hút và sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn huyện.”

Với mục đích đó kết cấu của luận văn gồm phần mở đầu và 3 chương sau:
Chương I: Những vấn đề lý luận chung
Chương II: Thực trạng đầu tư ở huyện vùng cao Văn bàn trong những năm qua
(1996- 2000).
Chương III: Kết luận và một số giải pháp.Xem Thêm: Một số Giải pháp nhằm thu hút & sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn huyện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nhằm thu hút & sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn huyện sẽ giúp ích cho bạn.