Đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Doanh nghiệp tư nhân XN Cơ khí Thái phong


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1


PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ
I/ Khái niệm tài sản cố định, vai trò tác dụng của tài sản cố định 3
1. Khái niệm tài sản cố định 3
2. Đặc điểm của tài sản cố định 4
3. Phân loại tài sản cố định 5
4. Vai trò và ý nghĩa của tài sản cố định đối với hoạt động của doanh nghiệp 8
II/ Phương pháp xác định hiệu quả sử dụng vốn cố định và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty Công trình đường thuỷ 10
1. Khái niệm hiệu quả 10
2. Các chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty 16
3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 22

PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ 25
1. Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Công trình đường thuỷ 25
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty Công trình đường thuỷ 26
II/ Khảo sát tình hình thực tế sử dụng TSCĐ và xác định hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty công trình đường thuỷ 30
1. Tình hình sử dụng TSCĐ 30
2. Phương pháp xác định hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Công trình đường thuỷ. 33
III/ Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty đường thuỷ trong 2 năm 1997, 1998. 37
1. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty công trình đường thuỷ qua hai năm 1997 - 1998. 38
2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Công trình đường thuỷ. 43
3. Nhận xét chung về hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty công trình đường thuỷ. 46


PHẦN III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ. 48
I/ Những biện pháp đề xuất chung 48
II/ Một số biện pháp chủ yếu áp dụng cho công ty công trình đường thuỷ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới. 51

KẾT LUẬN 54


Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp Cơ khí Thái phong
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp Cơ khí Thái phong sẽ giúp ích cho bạn.