Đề tài: Định hướng huy động & sử dụng vốn đầu tư NSNN cho giao thông đường bộ ở VN giai đoạn 2001-2010


LỜI NÓI ĐẦU


Thực hiện chủ trương của Đảng: Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc, khai thác, phát huy tối đa nội lực, đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong 10 năm 1991-2000 lĩnh vực đầu tư phát triển của nước ta đã được đẩy mạnh, trong đó đầu tư xây dựng cơ bản thuộc NSNN đã đạt được những kết quả rất quan trọng, đặc biệt là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.

Giao thông vận tải nói chung và giao thông đường bộ nói riêng giữ vai trò quan trọng trong việc phân bố lại dân cư, tăng trưởng kinh tế, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần thay đổi bộ mặt đất nước, đưa đất nước tiến lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông vận tải nước ta còn nhiều yếu kém, lạc hậu. Điều đó làm cản trở quá trình phát triển kinh tế- xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Để phát triển kinh tế, hội nhập với khu vực và thế giới, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải nói chung, giao thông đường bộ nói riêng phải đi trước một bước.

Từ tình hình trên đặt ra cho các cơ quan hoạch định chính sách, cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng những yêu cầu bức xúc. Đòi hỏi phải định hướng huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư NSNN cho phát triển giao thông vận tải nói chung và giao thông đường bộ nói riêng.

Do cơ sở hạ tầng giao thông vận tải là huyết mạch của nền kinh tế, trong đó giao thông đường bộ đóng vai trò rất quan trọng, nên em đã chọn đề tài:
Định hướng huy động và sử dụng vốn đầu tư NSNN cho giao thông đường bộ ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010.

Đề tài gồm 3 phần:
Chương I: Những vấn đề cơ bản về đầu tư và đầu tư cho giao thông đường bộ.
Chương II: Thực trạng huy động và sử dụng vốn đầu tư NSNN cho giao thông
đường bộ ở Việt Nam giai đoạn 1995- 2000.
Chương III: Định hướng huy động và sử dụng vốn đầu tư NSNN cho giao
thông đường bộ ở Việt Nam giai đoạn 2001- 2010.Xem Thêm: Định hướng huy động & sử dụng vốn đầu tư NSNN cho giao thông đường bộ ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng huy động & sử dụng vốn đầu tư NSNN cho giao thông đường bộ ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010 sẽ giúp ích cho bạn.