Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng VLĐ tại Xí nghiệp Vật tư Chế biến hàng XK1


Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: VỐN LƯU ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3
I. Vốn lưu động và nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp 3
1.1. Khái niệm, vai trò vốn lưu động và quản lý vốn lưu động: 3
1.2. Thành phần và kết cấu VLĐ. 3
1.3. Nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp 6
II. Sự cần thiết và các biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao
hiệu quả tổ chức sử dụng VLĐ ở các DN. 8
2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở DN. 8
2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động của DN 9
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ. 10
2.4 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sủ dụng VLĐ của DN 11


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG VLĐ Ở XÍ NGHIỆP VẬT TƯ CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU I 13

I. Khái quát đặc điểm hình thành và phát triển
của Xí nghiệp Vật tư Chế biến hàng Xuất khẩu I 13
1.1. Quá trình hình thành Xí nghiệp Vật tư Chế biến hàng Xuất khẩu I 13
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh
và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. 14
II. Phân tích thực trạng tổ chức và sử dụng VLĐ
ở Xí nghiệp Vật tư Chế biến hàng Xuất khẩu I 17
2.1. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh
của Xí nghiệp Vật tư Chế biến hàng Xuất khẩu I 17
2.2. Vốn lưu động và nguồn vốn lưu động của xí nghiệp 18
2.3. Hiệu quả sử dụng VLĐ của xí nghiệp một số năm qua: 25
2.4. Một số vấn đề đặt ra trong hoạt động kinh doanh và sử dụng VLĐ
của Xí nghiệp Vật tư Chế biến hàng Xuất khẩu I. 27


CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP
VẬT TƯ CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU I 28


Kết luận 33


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng VLĐ tại Xí nghiệp Vật tư Chế biến hàng XK1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng VLĐ tại Xí nghiệp Vật tư Chế biến hàng XK1 sẽ giúp ích cho bạn.