Đề tài: Một số Giải pháp nhằm huy động nguồn vốn trong dân phục vụ tăng trưởng & phát triển kinh tế xã hội


Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I
VỐN VỚI QUÁ TRÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
I. Vốn là một yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế xã hội 3
1. Khái niệm về vốn sản xuất và vốn đấu tư 3
2. Vồn đầu tư và vốn sản xuất với tăng trưởng và phát triển kinh tế 5
II. Mối quan hệ giữa tiết kiệm và đầu tư với mục tiêu tăng
trưởng kinh tế 11
1. Khái niệm về tiết kiệm 11
2. Khái niệm về đầu tư 14
3. Mối quan hệ giữa tiết kiệm và đầu tư trong tổng sản phẩm
quốc dân với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 16
III. Vốn trong dân với tăng trưởng và phát triển kinh tế 21


PHẦN II
KHẢ NĂNG VỐN TRONG DÂN VÀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN
VÀO QUÁ TRÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

I. Khả năng vốn trong dân 25
1. Đánh giá về nguồn vốn trong dân 25
2. Hướng sử dụng vốn trong dân 26
II. Tình hình huy động vốn trong dân thời gian qua 29
1. Tình hình huy động đầu tư gián tiếp của dân thông qua
các tổ chức tài chính tín dụng 29
2. Tình hình dân cư tự đầu tư 32
3. Nguyên nhân của những tồn tại trong việc huy động vốn 36


PHẦN III
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢP PHÁP NHẰM HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN
PHỤC VỤ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

I. Những mục tiêu lớn cho giai đoạn 1996 - 2000 và dự tính việc
huy động vốn để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế 39
1. Những mục tiêu phát triển lớn của giai đoạn 1996 - 2000 39
2. Những hướng ưu tiên đầu tư trong thời kỳ 1996 - 2000 40
3. Nhu cầu đầu tư và phương hướng huy động vốn đầu tư
trong giai đoạn 1996 - 2000 42
II. Một số kiến nghị và giải pháp huy động vốn trong dân 44
1. Đối với nguồn tiết kiệm trong dân cư 44
a. Kiến nghị nhằm xây dựng mức lãi suất tiền gửi trung và dài hạn hợp lý 44
b. Giải pháp huy động tiết kiệm thông qua quĩ tiết kiệm bưu điện 45
2. Đối với hình thức tự đầu tư của nhân dân 54

KẾT LUẬN 61


Xem Thêm: Một số Giải pháp nhằm huy động nguồn vốn trong dân phục vụ tăng trưởng & phát triển kinh tế xã hội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nhằm huy động nguồn vốn trong dân phục vụ tăng trưởng & phát triển kinh tế xã hội sẽ giúp ích cho bạn.