Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty bánh kẹo Hải Châu

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty bánh kẹo Hải Châu


  Mở đầu

  Khi nói đến sản xuất kinh doanh thì cho dù dưới hình thức nào vấn đề được nêu ra trước tiên cũng là hiệu quả. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là mục tiêu phấn đấu của một nền sản xuất, là thước đo về mọi mặt của nền kinh tế quốc dân cũng như từng đơn vị sản xuất.

  Lợi nhuận kinh doanh trong nền kinh tế thị trường là mục tiêu lớn nhất của mọi doanh nghiệp. Để đạt được điều đó mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt, giá thành hợp lý, doanh nghiệp vẫn vững vàng trong cạnh tranh thì các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, trong đó quản lý chiến lược kinh doanh là vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  Công ty bánh kẹo Hải Châu là một doanh nghiệp nhà nước có bề dầy lịch sử, hiện nay đứng trước sự vận động của nền kinh tế và sự cạnh tranh gay gắt của ngành. Công ty cũng đang cố gắng tìm tòi sáng tạo cho mình một chiến lược phát triển kinh doanh tương đối bền vững trên cơ sở vận dụng lý luận khoa học quản trị chiến lược vào điều kiện thực tiễn của công ty nhằm tạo ra cho mình một chiến lược kinh doanh trong định hướng 5-10 năm tới hoặc dài hơn nữa.

  Tuy nhiên môi trường kinh doanh luôn thay đổi và việc hoạch định chiến lược kinh doanh cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh mới và cũng có thể nói không thể đề ra một chiến lược được xem là hoàn hảo nhất.

  Chính vì vậy trong quá trình thực tập tại Công ty bánh kẹo Hải Châu trên cơ sở hệ thống lý thuyết đã được trang bị ở nhà trường và căn cứ vào thực tế của công ty, em đã chủ động lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu" làm nội dung nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.

  Nội dung nghiên cứu là vận dụng các vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, để từ đó xem xét vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của công ty Bánh kẹo Hải Châu, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

  Luận văn tốt nghiệp bao gồm ba phần:

  - Phần I: Cơ sở lý luận của hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp .

  - Phần II: Thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty Bánh kẹo Hải Châu .

  - Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở công ty Bánh kẹo Hải Châu trong giai đoạn 2005-2010.

  Mục lục

  Lời mở đầu . 1

  Chương 1: Cơ sở lý luận của hoạch định chiến lược kinh doanh 3

  1.1. Chiến lược kinh doanh và công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong Doanh nghiệp 3

  1.1.1. Những vấn đề cơ bản về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 3

  1.1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh . 3

  1.1.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh 4

  1.1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6

  1.1.1.4. Nội dung của chiến lược kinh doanh 7

  1.1.2. Một vài nét về quản trị chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp 8

  1.1.2.1. Khái niệm quản trị chiến lược kinh doanh . 8

  1.1.2.2. Vai trò của quản trị chiến lược kinh doanh 8

  1.1.2.3. Nội dung của quản trị chiến lược kinh doanh . 9

  1.1.2.4. Mối liên hệ trong quản trị chiến lược kinh doanh . 10

  1.2. Khái niệm, mục đích và nội dung của hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp 11

  1.2.1. Khái niệm và mục tiêu của hoạch định chiến lược kinh doanh 11

  1.2.2. Mục đích của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh 11

  1.2.2.1. Mục đích dài hạn 11

  1.2.2.2. Mục đích ngắn hạn 12

  1.2.3. Nội dung của hoạch định chiến lược kinh doanh 12

  1.2.3.1. Phân tích môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp . 12

  1.2.3.2. Phân tích các nguồn lực bên trong và bên ngoài . 19

  1.2.3.3. Phân tích thị trường của doanh nghiệp 20

  1.2.3.4. Phân tích các chính sách của doanh nghiệp . 21

  1.2.3.5. Sử dụng ma trận SWOT trong việc đánh giá và lựa chọn các mụctiêu 22

  1.2.3.6. Xây dựng các chiến lược trên các mục tiêu đã chọn 23

  1.2.3.7. Ra quyết định hoạch định chiến lược 24

  1.2.3.8. Thực hiện công việc hoạch định chiến lược . 24

  1.3. Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh 27

  1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh 27

  1.3.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản trị kinh doanh . 27

  1.3.2.1. Nhóm nhân tố khách quan 27

  1.3.2.2. Nhóm nhân tố chủ quan . 28

  1.3.2.3. Hệ quả của các nhân tố ảnh hưởng tới tính chất và phương hướng của hoạch định chiến lược kinh doanh . 29

  1.3.3. Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh 29

  Chương 2: thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở công ty bánh kẹo Hải Châu trong giai đoạn 2000-2005 32

  2.1. Giới thiệu chung về Công ty bánh kẹo Hải Châu 32

  2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty bánh kẹo Hải Châu 32

  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ . 33

  2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý . 34

  2.1.4. Nguồn lực của Công ty . 36

  2.2. Phân tích thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2000-2005 39

  2.2.1. Tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2000-2005 39

  2.2.1.1. Các chiến lược kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2000-2005 39

  2.2.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty bánh kẹo Hải Châu trong giai đoạn 2000- 2003 45

  2.2.2. Đánh giá ưu nhược điểm của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005 . 48

  2.3. Phân tích công tác hoạch định chiến lược chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005 49

  2.3.1. Xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005. 49

  2.3.2. Xác định các nhiệm vụ của chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005 50

  2.3.3. Đánh giá công tác phân tích môi trường bên ngoài 51

  2.3.4. Đánh giá công tác phân tích môi trường bên trong 59

  2.3.5. Xây dựng các phương án chiến lược 65

  2.3.6. Lựa chọn các chiến lược . 69

  2.3.7. Ra quyết định thực hiện chiến lược 71

  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh ở công ty bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 2005-2010 72

  3.1. Phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu từ nay đến 2010 . 72

  3.1.1. Phương hướng phát triển ngành . 72

  3.1.2. Phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm tới 73

  3.1.2.1. Các chỉ tiêu cần đạt trong năm 2004, 2005 . 73

  3.1.2.2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh tới năm 2005. 74

  3.1.2.3. Định hướng kế hoạch điều hành sản xuất 76

  3.1.2.4. Định hướng về cung ứng vật tư nguyên liệu 78

  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty bánh kẹo Hải Châu 78

  3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện công tác xác định mục tiêu và các nhiệm vụ của chiến lược kinh doanh 78

  3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài công ty . 81

  3.2.3. Các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng các phương án chiến lược 82

  3.2.4. Các giải pháp hoàn thiện công tác lựa chọn chiến lược 83

  3.2.5. Các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát xây dựng chiến lược 84

  3.2.6. Các kiến nghị nhằm nâng cao công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu 85

  Kết luận 87


  Xem Thêm: hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty bánh kẹo Hải Châu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty bánh kẹo Hải Châu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status