Đề tài: Sử dụng hiệu quả VLĐ tại Cty Cổ phần Xây dựng Đại Cát Thành


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 2
1.1. Lý luận chung về Vốn lưu động 2
1.1.1. Khái niệm: 2
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh: 3
1.1.3. Phân loại vốn lưu động: 4
1.1.3.1. Căn cứ vào sự vận động của vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh 4
1.1.3.2. Căn cứ vào hình thái biểu hiện của vốn. 4
1.1.4. Nguồn hình thành vốn lưu động: 5
1.1.4.1. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn: 5
1.1.4.2. Căn cứ theo quan hệ sở hữu vốn: 7
1.1.5. Nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp : 7
1.1.5.1 Phương pháp trực tiếp: 8
1.1.5.2 Phương pháp gián tiếp: 9
1.2. hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 9
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 9
1.2.2. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả, bảo tồn vốn lưu động trong kinh doanh. 10
1.2.2.1. Vốn bằng tiền: 12
1.2.2.2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 12
1.2.2.3. Vốn hàng tồn kho. 12
1.2.2.4 Tài sản lưu động khác. 12
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 13
1.2.3.1 Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán: 15
1.2.3.2 Số vòng quay các khoản phải thu: 15
1.2.3.3 Kỳ thu tiền bình quân: 16
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 16


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI CÁT THÀNH 18
2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 18
2.1.1. Lịch sử hình thành và sự phát triển của Công ty. 18
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ. 19
2.2. Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Cát Thành. 23
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 23
2.2.2. Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của Công ty 24
2.2.3. Cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty: 27
Số tiền 27
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY. 28
2.3.1. Kết quả đạt được. 33
2.3.2 Hạn chế vướng mắc - nguyên nhân. 33


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI CÁT THÀNH 35
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. 35
3.2. giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Cát Thành. 36


KẾT LUẬN 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO 41Xem Thêm: Sử dụng hiệu quả VLĐ tại công ty Cổ phần Xây dựng Đại Cát Thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sử dụng hiệu quả VLĐ tại công ty Cổ phần Xây dựng Đại Cát Thành sẽ giúp ích cho bạn.